• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Договір оренди з правом викупу

Читать статью на русском

Види договорів з нерухомості

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР
оренди з правом викупу

________________________________ “____”________ 200__ р.
(місце укладання договору)

__________________________________________________________________________
(назва організації)
названа у подальшому "Орендодавець", у особі _________________________________
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі статуту, з однієї сторони, і (назва орга¬нізації) названа у подальшому "Орендар", у особі______________________________________________________________
(п, і, п б, посада)
що діє на підставі ___________________________________________________________
(ухвала загальних зборів,
__________________________________________________________________________
членів організації орендарів, статут)
з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.
1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у користу¬вання таке майно:
Майно Кількість Вартість Термін Розмір Розмір
аморти- плати на плати зації квартал на рік
_____________________________________________________________________________
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
Разом в оренду передається зазначене майно на суму _________________________ ___________________________________________________________________карбованців.
(сума літерами)
2. Орендареві передаються закріплені за державним під¬приємством кошти утворених на ньому фондів у повному об¬сязі за станом на __________ 200__ р.
3. Орендареві передаються запаси сировини, матеріалів, не¬завершене виробництво і готова продукція.
4. Зазначене майно буде використовуватися для ________________________________,
5. Майно вважається переданим в оренду з моменту укла¬дання цього договору або з моменту набування орендним під¬приємством прав юридичної особи.
6. Орендар зобов`язується своєчасно виконувати орендні платежі згідно з доданим розрахунком загальною сумою ___________________________________карбованців на рік.
Перерахування орендних платежів усередині господар¬ського року виконується щоквартально рівними частинами (не пізніше 10-го числа другого місяця наступного кварталу) на розрахунковий рахунок орендодавця.
За прострочку платежів на термін більше місяця орендар сплачує штраф розміром _______ відсотків від суми чергового платежу.
7. Розміри орендної плати можуть змінюватися за згодою сторін один раз у п`ять років. Вони можуть бути переглянуті достроково на вимогу однієї з сторін у випадку змін установ¬лених централізованим порядком цін і тарифів і в інших ви¬падках, передбачених законодавством України.
8. На основні засоби, придбані за рахунок орендатора, амортизаційні відрахування не виконуються.
9. Орендодавець зобов`язується передати орендареві фонди і ліміти на продукцію, а також вживає інших необхідних за¬ходів, що забезпечують виконання державного замовлення.
Орендодавець здає майно у стані, що дозволяє його нор¬мальну експлуатацію.
У випадку ухилення від передання зданого майна Орендо¬давець сплачує Орендареві штраф у розмірі _______ відсотків від вартості майна.
10. Орендар зобов`язується:
а) виконувати державне замовлення у обсязі, що не пере¬вищує державне замовлення, прийняте на рік здавання у оренду державного підприємства;
б) використовувати орендоване майно за його прямим при¬значенням з метою розв`язання поставлених перед ним за¬вдань;
в) утримувати майно у повній справності;
г) своєчасно виконувати поточний ремонт і капітальний ремонт орендованих виробничих фондів за рахунок власних коштів.
11. Орендар несе відповідальність за псування орендованих засобів виробництва.
12.Якщо Орендар після закінчення договору повертає майно в ушкодженому (неробочому) стані, то він відшкодовує задані збитки згідно з діючим законодавством.
13. Зміна умов договору, його розірвання і припинення мож¬ливі лише за згодою сторін.
На вимогу однієї з сторін договір може бути змінено або розірвано з ухвали Держарбітражу у випадках порушення іншою стороною умов договору.
14. Орендоване майно може здаватися в суборенду Оренда¬рем лише з письмового дозволу Орендодавця.
15. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за договором оренди, зміну і розірвання договору односторон¬нім порядком сторони відшкодовують заподіяні збитки, у тому числі і упущений зиск (крім передбачених цим договором штрафних санкцій), згідно з діючим законодавством.
16. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим догово¬ром, регламентуються діючим законодавством.
17. Суперечки, що випливають з цього договору оренди, розглядаються органами Державного арбітражу.
18. Термін оренди установлюється на _____років з 200_р. до ______________ 200__ р.
19. Майно переходить у власність Орендаря, якщо він вніс Орендодавцеві усю належну йому орендну плату від вартості зданого на повний амортизаційний термін майна, а також вніс Орендодавцеві орендні платежі від залишкової вартості май¬на, оренда якого згідно з договором припинена до закінчення амортизаційного терміну.
При цьому до складу орендної плати амортизаційні відраху¬вання входять у повному обсязі.
20. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
21. Юридичні адреси сторін:
Орендодавець: _____________________________________________________________
Орендар: __________________________________________________________________

Підписи:

Орендодавець:

“__”________200__р.

Орендар:
“____”________200__р.

Теги:

договори на ринку нерухомості , оренда нерухомості , корисна інформація

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100