• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Договір застави нерухомого майна

Читать статью на русском

Види договорів з нерухомості

ДОГОВІР
застави нерухомого майна

м.____________ "___" __________ 200 _ р.

____________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Заставодавець") в особі ____________________________________
_________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________,
з одного боку,

та

____________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Заставодержатель") в особі ________________________________
_________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Договір застави нерухомого майна (надалі іменується "Договір") про таке.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Заставодавець передає в заставу Заставодержателю належне Заставодавцю на праві власності нерухоме майно, а саме:______________________________________________________________
(опис майна, зазначення його характеристик)
________________________________________________________________________
(надалі іменується "майно").
2. Застава за цим Договором є засобом забезпечення повернення Заставодавцем Заставодержателеві позики в сумі _______________________________, виданої за Кредитним договором № ___ від "____"____________ ___ ро¬ку, укладеним між ______________ та _______________, а також відсотків за користування позикою, виходячи з ___ річних, пені, сум відшкодування збитків, зав¬даних простроченням платежів за Кредитним договором, а також відшкодування витрат зі звернення стягнення на предмет застави в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.
2. Юридичний титул права власності Заставодавця на майно підверджується____________________________________________________________.
(свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу тощо )
3. Заставлене майно залишається у володінні Заставо¬давця за місцезнаходженням у м. __________________.
4. Вартість майна становить _______________________ грн., відповідно до звіту про оцінку майна експертом-оцінщиком від "___" ___________ 200_ р.
5. Заставодавець засвідчує, що майно, яке передається в заставу, нікому не продане, не заставлене, під забороною відчуження (арештом) не перебуває, спору про майно (про права на майно) не існує, жодні права на майно іншим особам не передані.
6. Строк виконання зобов`язання, забезпеченого цим Договором, встановлено до "____" ____________ 200_ р.
7. Заставодавець до закінчення строку дії цього Догово¬ру має право лише володіти та користуватись заставленим майном. Заставодавець зобов`язаний одержувати згоду Заставодержателя на вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на майно.
8. Заставодержатель має право перевіряти докумен¬тально і фактично умови утримання та стан застав¬леного майна.
9. У разі неналежного виконання (несвоєчасне повер¬нення суми кредиту, відсотків, пені) Заставодавцем умов вищевизначеного Кредитного договору, Заставодержатель має право зверну¬ти стягнення на майно, задовольнити з його вартості свої вимоги у пов¬ному обсязі.
10. Заставодавець зобов`язується сплачувати перед¬бачені законодавством податки та збори, пов`язані з майном.
11. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової загибелі май¬на. У разі загибелі майна Заставодавець зобов`язується надати аналогічне за вартістю майно або, незалеж¬но від настання строку, виконати свої зобов`язання за Кре¬дитним договором у повному обсязі або у відповідній час¬тині.
12. Звернення стягнення на заставлене майно може бу¬ти здійснено у безспірному порядку на підставі виконавчо¬го напису нотаріуса з подальшою реалізацією майна у порядку, встановленому відповідним чинним законодавством.
13. У разі ліквідації юридичної особи - Заставодавця Заставодержатель набуває права звернення стягнення на заставлене майно незалежно від настання строку виконан¬ня зобов`язання, забезпеченого заставою, без згоди За¬ставодавця.
14. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.
15. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.
16. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
17. При частковому виконанні зобов`язання Заставо¬давцем застава зберігається у попередньому обсязі.
18. Цей Договір набуває чинності після його нотаріаль¬ного посвідчення і діє до повного виконання Заставодав¬цем своїх зобов`язань за Кредитним договором №______ від _____________________ р. Цей Договір також припиняє свою дію у разі припинення застави відповідно до чинного в Україні законодавства.
19. Нотаріус одночасно з посвідченням цього Договору накладає заборону на відчуження майна, яке є предметом застави.
20. Після набуття чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
21. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

22. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на те представниками Сторін та нотаріально посвідчені.
23. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
24. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПІДПИСИ СТОРІН

Теги:

договори на ринку нерухомості

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100