Договір застави нерухомості та обладнання

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
з президією ЦК Профспілки постановою других зборів
працівників споживчої Ради Укоопспілки
кооперації України дев`ятнадцятого скликання
(постанова N _____ 23.02.2005
"___"___________ 2005)


ДОГОВІР
застави нерухомого майна та обладнання


м. ___________ "___" _________ 200_ р.

Суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа (далі -
Заставодавець) в особі
_________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта
підприємницької діяльності - фізична особа
_________________________________________________________________,

з однієї сторони, та _____________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)

(далі іменується Заставодержатель) в особі _______________________
_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
з другої сторони, уклали цей Договір застави нерухомого майна та
обладнання (далі - Договір) про таке.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Застава за цим Договором є засобом забезпечення
повернення Заставодавцем Заставодержателеві нерухомого майна (далі
- майна) на суму ______________ грн., проданого за Договором
купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання в кредит з
розстроченням платежу від "___" ____________ 200_ року (далі -
Договір купівліпродажу майна від "___" ____________ 200_ року).

1.2. Відповідно до цього Договору Заставодержатель має право
у випадку невиконання Заставодавцем своїх зобов`язань за договором
купівлі-продажу майна отримати задоволення з вартості заставленого
за цим Договором майна переважно перед іншими кредиторами
Заставодавця.

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов`язання, забезпеченого заставою за
цим Договором, є договір купівлі-продажу майна від "__" _________
200_ р.

3. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (склад заставленого майна)

3.1. Предметом застави є наступне майно:
3.1.1. Найменування:
_________________________________________________________________.

3.1.2. Кількість:
_________________________________________________________________.

3.2. Узгоджена за Договором вартість заставленого майна
становить: ____ грн.

3.3. Заставлене майно залишається у володінні та користуванні
Заставодавця з місцезнаходженням у
_________________________________________________________________.

4. ПРАВА І ОБОВ`ЯЗКИ ЗАСТАВОДАВЦЯ

4.1. Заставодавець до закінчення строку дії цього Договору
має право лише володіти та користуватися заставленим майном.
Заставодавець зобов`язаний одержувати згоду Заставодержателя на
вчинення дій, пов`язаних із зміною прав власності на майно.

4.2. Утримувати предмет застави належним чином.

4.3. Заставодавець зобов`язаний у повному обсязі
відшкодовувати Заставодержателю збитки, спричинені втратою,
нестачею або пошкодженням заставленого майна.

4.4. Наступна застава заставленого майна не допускається.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі неналежного виконання Заставодавцем умов договору
купівлі-продажу майна від "___" ____________ 200_ р.
Заставодержатель має право звернути стягнення на майно,
задовольнити з його вартості свої вимоги у повному обсязі.

5.2. Заставодавець несе відповідальність за ризик випадкової
загибелі майна. У разі загибелі майна Заставодавець зобов`язується
надати аналогічне за вартістю майно або, незалежно від настання
строку, виконати свої зобов`язання за договором купівлі-продажу
майна у повному обсязі.

5.3. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором
сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та
законодавством України.

5.4. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його
укладенням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього
Договору, вирішуються переговорами між представниками Сторін. Якщо
спір неможливо вирішити переговорами, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
у порядку, визначеному законодавством України.

6. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

6.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною
згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього
Договору.

6.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього
Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на
те представниками сторін та нотаріально посвідчені.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Заставодержатель має право перевіряти документально і
фактично умови утримання та стан заставленого майна.

7.2. Договір набуває чинності після його нотаріального
посвідчення і діє до повного виконання Заставодавцем своїх
зобов`язань за договором купівлі-продажу майна від "___"
____________ 200_ р.

7.3. Після набуття чинності цим Договором всі попередні
переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про
наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням
умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами
законодавства України.

7.5. Цей Договір складений українською мовою на _____
сторінках у _____ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну
силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100