Договір застави будівлі, споруди (іпотека)

ДОГОВІР
про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)
м. ____________ "____" ___________ 200 ___ р.
ЗАСТАВНИК: _____________________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: ____________________________________________________,
в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку,
уклали Даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
У відповідності до Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невико¬нання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов`язань за договором у п.2.1 (далі за текстом – "основний до¬говір") отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.
2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ІПОТЕКОЮ
2.1. Підстава появи зобов`язання, забезпеченого іпотекою за Даним Договором: договір від "____" __________ 200___ р. № ______.
2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __________________________
______________________________________________________________________________.
ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _______________________
______________________________________________________________________________.
2.3. Предметом основного договору є _________________________________________
______________________________________________________________________________.
2.4. Термін виконання зобов`язання, забезпеченого Даним Договором: _____________
______________________________________________________________________________.
3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ІПОТЕКОЮ ВИМОГИ
Розмір забезпеченої іпотекою вимоги складає:
3.1. ______________________________________________________________________.
3.2. ______________________________________________________________________.
3.3. ______________________________________________________________________.
Усього: __________________________________________________________________.
4. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ
4.1. Предметом іпотеки є ____________________________________________________
(далі за текстом – "об`єкт нерухомості").
4.2. Об`єкт нерухомості знаходиться за адресою: ________________________________
______________________________________________________________________________.
4.3. Характеристика об`єкта нерухомості: ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
4.4. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленого об`єкта нерухомості складає:
__________________________________________________________________________ грн.
4.5. Вищевказаний об`єкт нерухомості належить ЗАСТАВНИКОВІ на праві ________.
5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАСТАВНИКА
5.1. Іпотека встановлюється без передачі об`єкта нерухомості ЗАСТАВОДЕРЖА¬ТЕЛЮ.
5.2. ЗАСТАВНИК має право володіти та користуватися заставленим об`єктом нерухомості, але не має права відчужувати його в будь-який спосіб без згоди ЗАСТАВО¬ДЕРЖА¬ТЕЛЯ до закінчення терміну дії Даного Договору.
5.3. ЗАСТАВНИК зобов`язаний створювати належні умови для утримання заставленого об`єкта нерухомості, які виключають його пошкодження, знищення; своєчасно здійснювати поточний ремонт.
5.4. ЗАСТАВНИК зобов`язується допускати повноважних представників ЗАСТАВО¬ДЕРЖА¬ТЕ¬ЛЯ в місцерозташування заставленого об`єкта нерухомості з метою перевірки його наявності та умов його утримання.
5.5. Наступна застава заставленого об`єкта нерухомості _________________________
______________________________________________________________________________.
(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)
5.6. ЗАСТАВНИК зобов`язаний (не зобов`язаний) застрахувати іпотеку на наступних умо¬вах: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
6. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ
6.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право в строк __________ здійснювати перевірку об`єкта нерухомості за його місцерозташуванням з метою перевірки його наявності та умов його утримання.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.
7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100