Договір з бажаючими зробити обмін

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР № _____

р. __________________ "__"______________ 200___р.

_____________________________________________________________________________________________

в особі директора______________________________________________________________________________
діє на підставі установчих документів (довіреності), іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», і громадяни:
1._____________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані)
діючі па підставі цивільного законодавства України і іменовані надалі «ЗАМОВНИКИ», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» у термін до______________________________200___г. підбирає для «ЗАМОВНИКІВ» варіанти обміну об'єкта нерухомості, що представляє собою ___________________________________ та розташований за адресою
_____________________________________________________________________________________________,
що іменується в подальшому «НЕРУХОМІСТЬ», відповідальними квартиронаймачами (власниками) якої є «ЗАМОВНИКИ», відповідно до їх вимог, викладених у додатку 1.1 до цього Договору.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКІВ

2.1. Кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» достовірну інформацію про параметри «НЕРУХОМОСТІ», зазначеної у п. 1.1 цього Договору, а також підписати спільно з «ВИКОНАВЦЕМ» додаток 1.2 до цього Договору.
2.2. Кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» точні відомості про споживчі властивості об'єкта нерухомості, що іменується в подальшому «житлоплощі», яку підбирає «ВИКОНАВЕЦЬ» в обмін на «НЕРУХОМІСТЬ» відповідно до п. 1.1 цього Договору, а також узгодити свої вимоги з усіма повнолітніми особами, що мають право проживання в «НЕРУХОМОСТІ», і підписати разом з ними і «ВИКОНАВЦЕМ» додаток 1.1 до цього Договору.
2.3. «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються протягом терміну дії цього Договору ні за яких обставин не відмовлятися від його умов і своїх зобов'язань, а також гарантують збереження комерційної таємниці щодо умов цього Договору, не розголошуючи його зміст третім особам.
2.4. Після виконання «ВИКОНАВЦЕМ» своїх зобов'язань, зазначених у п.п. 3.1-3.3 цього Договору, кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується дати згоду на переїзд в один із запропонованих «ВИКОНАВЦЕМ» варіантів житлоплощі. Юридична процедура оформлення намірів кожного з «ЗАМОВНИКІВ» на переїзд організується додатково і не є складовою частиною цього Договору.
2.5. Додаткові зобов'язання:
_____________________________________________________________________________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

3.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується в строк, вказаний у п. 1.1 цього Договору, підібрати «ЗАМОВНИКАМ» не менше трьох варіантів житлоплощі, споживчі якості якої відповідають вимогам «ЗАМОВНИКІВ», викладеним у додатку 1,1 до цього Договору.
3.2. Фактом початку дії зобов'язань «ВИКОНАВЦЯ» є підписання ЗАМОВНИКА цього Договору та додатків 1.1 та 1.2 до нього, фактом завершення - вибір ЗАМОВНИКА прийнятного для них варіанти житлоплощі згідно з п. 2.4 та п. 3.1 цього Договору.
3.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» гарантує «ЗАМОВНИКАМ» дотримання комерційної таємниці щодо умов цього Договору, а також надає «ЗАМОВНИКАМ» комплекс інформаційно-консультаційних послуг для юридично законного здійснення обміну «НЕРУХОМОСТІ» на «житлоплощі».

4. ТЕРМІН ДІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей Договір діє до______________200___г.
У разі згоди сторін строк дії цього Договору може бути продовжений, що оформляється додатковою додатком. Всі зміни умов цього Договору виконуються за погодженням сторін у письмовій формі і підписуються всіма сторонами у вигляді додаткових додатків.
4.2. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою одного або кількох «ЗАМОВНИКІВ» «ВИКОНАВЕЦЬ» виставляє «ЗАМОВНИКАМ», з ініціативи яких розірваний цей Договір, рахунок на фактичну суму витрат, понесених «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, з урахуванням інфляційного знецінення грошей.
4.3. У разі відмови «ЗАМОВНИКІВ», з ініціативи яких достроково розірваний цей Договір, сплатити виставлений «ВИКОНАВЦЕМ» рахунок, останній залишає за собою право подати цивільний позов до народного суду за місцем знаходження «ВИКОНАВЦЯ».
4.4. У разі невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКА своїх зобов'язань, викладених у п.п. 2.1-2.5 цього Договору, «ВИКОНАВЕЦЬ» може розірвати цей Договір за своєю ініціативою. Фактичні витрати, понесені «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, відшкодовуються в порядку, аналогічному викладеному в п.п. 4.2-4.3 цього Договору.
4.5. Цей Договір складено у двох рівнозначних примірниках, один з яких зберігається у «ВИКОНАВЦЯ», другий - у будь-якого з «ЗАМОВНИКІВ» за їх вибором.

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

«ВИКОНАВЕЦЬ» «ЗАМОВНИКИ»
__________________ _______________
(Посада)
__________________ _______________
(Підпис)
__________________ _______________
(П.І.Б.) (П.І.Б., підпис)


Додаток 1.1

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ ВЛАСНОСТІ «ЗАМОВНИКІВ» на належні їм «НЕРУХОМІСТЬ»

1. Нерухомість, яка є предметом цього Договору, має такі характеристики. «ЗАМОВНИКИ» гарантують їх достовірність.

1.1. Вид та адреса нерухомості: __________________________________________________________________
(Квартира, кімната, домоволодіння)
______________________________________________________________________________________________
(Місто, район, вулиця, будинок, корпус, квартира та інші реквізити)
1.2. Нерухомість належить «ЗАМОВНИКАМ» на підставі
______________________________________________________________________________________________
(Вид і опис правовстановлюючих документів)

2. «ЗАМОВНИКИ» гарантують істинність наступних положень:

2.1. «ЗАМОВНИКИ» є єдиними власниками «НЕРУХОМОСТІ» (інші офіційно зареєстровані власники відсутні).
2.2. «ЗАМОВНИКИ» не мають відомості про осіб, що мають або мали протягом терміну позовної давності прав користування або власності на «НЕРУХОМІСТЬ» (неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю, колишнє подружжя, опікуни, інші категорії осіб, зазначені у законодавстві). Якщо у своєму розпорядженні таких даних - вказати.
2.3. За «НЕРУХОМОСТІ» немає і не було протягом терміну позовної давності претензій колишніх власників, а також фактів майнових спорів, державних санкцій чи інших невиконаних зобов'язань (якщо є або були, вказати які і від кого).
2.4. Правовстановлюючі документи, зазначені у п. 1.2 цього додатка, отримані ЗАМОВНИКА особисто і юридично законно, а також не мають діючих дублікатів (якщо є, вказати які).
2.5. Відсутні інші фактори, які можуть у майбутньому обмежити володіння, розпорядження або відчуження нерухомості новими власниками (якщо присутні, вказати які).

3. «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються відшкодувати збиток, який може бути нанесений «ВИКОНАВЦЮ» і третім особам у разі невідповідності істині характеристик і положень, зазначених в п. 1 та п. 2 цього додатка, в порядку, передбаченому чинним законодавством.


«ЗАМОВНИКИ»:
1._________________________ ________________________________________________________________________
2._________________________ ________________________________________________________________________
3._________________________ ________________________________________________________________________
(Підпис) (П. І. Б.)


«ВИКОНАВЕЦЬ»:
_________________________ ________________________________________________________________________
(Підпис) (П. І. Б.)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100