• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Договір про участь у Фонді фінансування будівництва

Читать статью на русском

Види договорів з нерухомості

ДОГОВІР № ________
м. ____________ "___" _________ ____ р.


____________________________________________________, (далі-Управитель), в особі _________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, та __________________________________________, який (яка) проживає за адресою: ____________________, паспорт серії _______ № _____________, ідентифікаційний номер ___________________, (далі – Довіритель), (далі разом – Сторони, а кожен окремо - Сторона), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Довіритель, на підставі повного визнання ним Правил Фонду фінансування будівництва, управителем за яким є ____________________________________________________, забудовником - ______________________________________________________________, які розроблені у відповідності до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” № 978 від 19.06.2003р. (далі – Закон) та затверджені Зборами учасників _____________________________________________________________ (далі – Правила), дає згоду на участь у Фонді фінансування будівництва, (далі – ФФБ), бере на себе зобов’язання виконувати Правила та передає Управителю грошові кошти в довірчу власність з метою отримання у власність Об’єкту інвестування. Управитель в свою чергу за цим Договором приймає на себе зобов’язання здійснювати управління грошовими коштами, отриманими у довірчу власність від Довірителя.
1.2. Сума грошових коштів, що передана Довірителем Управителю в довірчу власність з метою отримання Довірителем у власність Об’єкту інвестування, характеристика Об’єкту інвестування, строки введення Об’єкту будівництва в експлуатацію та передачі Об’єкта будівництва під заселення, а також строки внесення до ФФБ грошових коштів визначаються у Свідоцтві про участь у ФФБ, яке є невід’ємною частиною цього Договору, (далі – Свідоцтво про участь у ФФБ).
1.3. Сторони домовились, що терміни вживаються у цьому Договорі у значенні, викладеному в Правилах.
1.4. Довіритель може отримати у власність закріплений за ним Об’єкт інвестування після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію на умовах, визначених Правилами.
1.5. Відповідно до Правил ФФБ та цього Договору за Довірителем закріплюється Об’єкт інвестування з наступними основними характеристиками:

1.5.1. Вид Об’єкту інвестування: ________________.

1.5.2. Район забудови: ____________.

1.5.3. Номер Об’єкту будівництва: ____________.

1.5.4. Номер Об’єкту інвестування: __________________.

1.5.5. Поверх: ____________ _________ поверхового будинку.

1.5.6. Кількість кімнат:________________

1.5.7. Загальна площа Об’єкту інвестування: ________________.

1.5.8. Житлова площа Об’єкту інвестування: ________________.

1.5.9. ________________ІНШЕ__________________.

1.6. Довірителем, що є фізичною особою та перебуває у шлюбі, для вчинення дій передбачених п.1.1. даного розділу Договору, подається Управителю письмова, нотаріально посвідчена, заява про згоду іншого подружжя на вчинення дій таким Довірителем.
1.7. Довіритель ФФБ до введення Об’єкта будівництва в експлуатацію та оформлення права власності на Об’єкт інвестування має право після сплати 30 (тридцяти) % (відсотків) вартості Об’єкту інвестування, за письмовим погодженням з Забудовником, здійснювати індивідуальне переобладнання (перепланування) закріпленого за Довірите-лем ФФБ Об’єкту інвестування.
Всі зміни до проекту (перепланування, зміна інженерних комунікацій та інше в закріпленому за ним Об’єкті інвестування) Довіритель ФФБ погоджує з Забудовником, та при необхідності, із службами міста, та укладає Договір на проведення перепланування з Забудовником, з визначенням вартості даних робіт.
Для виконання таких робіт Довіритель ФФБ не має права залучати інші підрядні організації або самостійно виконувати будь-які роботи на Об’єкті інвестування щодо пере-обладнання (перепланування) закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування.
1.8. У випадку зменшення площі Об’єкту інвестування внаслідок здійснення індивідуального переобладнання (перепланування) відповідно до цього пункту, Довіритель ФФБ втрачає право на часткове повернення коштів при здійсненні остаточних розрахунків за даним БТІ щодо фактичної загальної площі Об’єкта інвестування.
У разі відмови від участі у ФФБ Довіритель ФФБ, який самостійно виконав роботи з перепланування закріпленого за ним Об’єкта інвестування, зобов'язаний компенсувати витрати Забудовника, пов'язані з наданням Об’єкту інвестування відповідного стану за проектом.

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ДОВІРИТЕЛЕМ КОШТІВ ДО ФФБ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ДОВІРИТЕЛЮ ОБ”ЄКТУ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧИХ ДОКУМЕНТІВ НА НЬОГО

2.1. Довіритель протягом 5 (п’яти) робочих з моменту підписання цього Договору вносить в національній валюті України у готівковій чи безготівковій формі на рахунок ФФБ № ______________, відкритий в _________ МФО ________ Код ЄДРПОУ ____________ кошти в сумі ___________ грн., згідно Розрахунку (Додаток №1 до даного Договору), що відповідає вартості не менше 30 (тридцяти) % (відсотків) вартості вимірних одиниць Об’єкта інвестування в обраному ним Об’єкті інвестування
2.2. Після внесення Довірителем грошових коштів в сумі, зазначеній в п. 2.1., до ФФБ для інвестування відповідного Об’єкта Управитель закріплює в порядку, передбаченому Правилами фонду, за Довірителем відповідну кількість вимірних одиниць Об’єкта інвесту-вання відповідно до поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта інвестування та видає Довіри-телю Свідоцтво про участь у ФФБ.
2.3. Поточна ціна вимірної одиниці Об’єкту інвестування визначається Управителем виходячи з встановлених поточної ціни вимірної одиниці Об’єкта будівництва, коефіцієнтів поверху і комфортності цього Об’єкта інвестування. Поточну ціну вимірної одиниці Об’єкту будівництва, споживчі властивості Об’єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає Забудовник та подає Управителю щомісячно.
2.4. Розмір оплати відповідного етапу фінансування обчислюється шляхом множення частки загальної площі Об’єкту інвестування, яка має бути оплачена, на поточну вартість 1 (одного) кв.м. загальної площі Об’єкту інвестування, що діє на день оплати.
Довіритель здійснює оплату відповідно до етапів фінансування, в строки передбачені у Графіку внесення Довірителем коштів до ФФБ (додаток № 1 до Даного договору) , шляхом здійснення переказу грошових коштів на поточний рахунок Управителя.
2.5. Поточна вартість 1 (одного) кв.м. загальної Об’єкту інвестування доводиться до відома Довірителя до 15-го числа кожного місяця після набуття чинності цього Договору, шляхом направлення листа-повідомлення на адресу Довірителя поштою/кур’єром або факсимільним повідомленням, або в офісі Управителя за адресою: _____________________________________________________________________________________________.
2.6. Довіритель бере на себе зобов’язання перед Управителем дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку внесення Довірителем коштів до ФФБ, за яким Довіритель зобов’язаний закінчити всі розрахунки не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію.
2.7. Управитель після внесення Довірителем коштів до ФФБ, згідно Графіку внесення Довірителем коштів до ФФБ, та отримання підтвердження оплати, вносить зміни до Свідоц-тва про участь у ФФБ, шляхом обміну Свідоцтва про участь у ФФБ поданого Довірителем на новий екземпляр Свідоцтва про участь у ФФБ з оновленими даними.
2.8. У випадку, коли внесена Довірителем сума грошових коштів перевищує зазначену у Графіку подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ суму грошових коштів, Управитель здійснює врахування отриманої від Довірителя суми цих грошових коштів як внесок до ФФБ та закріплює за Довірителем додаткові метри. Графік внесення коштів при цьому не переглядається
2.9. Довірителю, для отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестуван-ня, необхідно здійснити остаточні розрахунки з Управителем за наданими Забудовником даними підприємства бюро технічної інвентаризації (далі – БТІ).
2.10. Після отримання Управителем від Забудовника даних БТІ щодо фактичної загаль-ної площі Об’єкту інвестування, Управитель коригує загальну площу Об’єкту інвестування в конкретному Об’єкті будівництва та направляє письмове повідомлення Довірителю.
2.11. Довіритель ФФБ протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання письмо-вого повідомлення Управителя про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію здійснює остаточні розрахунки за даними БТІ та отримує в Управителя ФФБ довідку, що підтверджує право Довірителя ФФБ на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування, в обмін на Свідоцтво про участь у ФФБ.
2.12. Отриману від Управителя Довідку Довіритель протягом 3 - х робочих днів, надає Забудовнику для подальшого оформлення права власності Довірителя ФФБ на закріплений за ним Об’єкт інвестування.
Довіритель, в обмін на Довідку, повинен отримати у Забудовника оглядовий ордер на квартиру та протягом 10 (десяти) календарних днів підписати Акт прийому-передачі відповідної квартири для подальшого оформлення правовстановлюючих документів..
При наявності зауважень по якості Об’єкту інвестування Довіритель ФФБ не приймає Об’єкт інвестування, а всі претензії по якості Об’єкту інвестування Довіритель ФФБ пред’являє Забудовнику до моменту підписання акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування. Всі недоліки по якості Об’єкту інвестування, як і невідповідність вимогам проектно-кошторисної документації, фіксуються в акті, який повинен бути підписаний Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ.
Вказаний акт укладається протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту проведення обстеження Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ, та передається Забудов-нику для усунення за його рахунок виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування. Тер-міни усунення виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування встановлюються в Графі-ку усунення недоліків, який підписується Довірителем ФФБ, Забудовником та Управителем ФФБ.
Після усунення виявлених недоліків по якості Об’єкту інвестування Забудовник письмово повідомляє Довірителя ФФБ та Управителя ФФБ про цей факт. Протягом 5 (п’яти) календарних днів Довіритель ФФБ повинен оглянути Об’єкт інвестування та підписати акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування.
2.13. У разі, коли після коригування загальної площі Об’єкту інвестування в конкретному Об’єкті будівництва фактична загальна площа Об’єкта інвестування менша, ніж сплачена Довірителем загальна площа, Управитель повертає Довірителю кошти з ФФБ в обсязі, визначеному Правилами ФФБ.
2.14. Протягом одного місяця після отримання Свідоцтва про право власності на Об’єкт інвестування Довіритель ФФБ зобов'язаний прийняти участь у створенні Об’єднання співвласників та вступити в члени цього Об’єднання, в разі його створення, або укласти відповідний договір з експлуатуючою організацією, в порядку, визначеному законодавством України.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Управителя:

3.1.1. прийняти грошові кошти, передані Довірителем до ФФБ у довірче управління, та здійснювати управління цими грошовими коштами відповідно до Правил ФФБ.

3.1.2. закріпити за Довірителем вибраний Довірителем Об’єкт інвестування на умовах Правил ФФБ.

3.1.3. видавати Довірителю Свідоцтво про участь у ФФБ після кожного внесення Довірителем грошових коштів до ФФБ.

3.1.4. після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію, за умови здійснення Довірителем остаточних розрахунків за даними БТІ, надати Довірителю довідку, що підтвер-джує право Довірителя на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування, в обмін на Свідоцтво про участь у ФФБ.

3.1.5. за умови виконання Довірителем ФФБ своїх зобов’язань перед Управителем щодо внесення грошових коштів до ФФБ, внести Довірителя до переліку довірителів, які мають право отримати закріплені за ними Об’єкти інвестування, для подальшої передачі Забудовником у власність Довірителю відповідного Об’єкту інвестування.

3.1.6. передати Довірителю, за умови якщо Довіритель повністю проінвестував закріплений за ним Об’єкт інвестування, майнові права на закріплений за ним Об’єкт інвестування за Договором про уступку майнових прав.

3.1.7. повністю або частково повернути Довірителю, за його письмовою заявою, у випадках, передбачених цим Договором та Правилами ФФБ, грошові кошти в сумі, що відповідає вартості відповідної кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкту інвестування на день подання відповідної заяви, за умови виконання Довірителем зобов’язань по оплаті за надані послуги, передбачених п.3.3.10 цього Договору.

3.1.8. надавати Довірителю в письмовому вигляді інформацію про:

*
зміни технічних характеристик Об’єкту будівництва, на підставі офіційного листа Забудовника;
*
зміни запланованої дати введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, на підставі офіційного листа Забудовника;
*
будівельний стан готовності Об’єкту будівництва;
*
закінчення спорудження Об’єкту будівництва та необхідність проведення остаточних розрахунків за даними БТІ;
*
встановлену Забудовником поточну ціну вимірної одиниці Об’єкту інвестування, яка встановлена на момент внесення Довірителем грошових коштів;
*
відкріплення від Довірителя закріпленого за ним Об’єкту інвестування і закріплені за Довірителем вимірні одиниці Об’єкту інвестування, у випадках, передбачених Правилами ФФБ та цим Договором.

3.2. Управитель має право:

3.2.1. вимагати від Довірителя надання та заповнення документів, необхідних для оформлення участі Довірителя у ФФБ.

3.2.2. відкріпити від Довірителя закріплений за ним Об’єкт інвестування і закріплені за Довірителем вимірні одиниці Об’єкта інвестування у таких випадках:

*
за недотримання Довірителем Графіку подальшого внесення Довірителем коштів до ФФБ, визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ, за сумами та/або строками;
*
якщо Довіритель не виконав своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ, після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію;
*
за недотримання Довірителем строків щодо письмового попередження Забудовника про подовження терміну підписання Акту прийому-передачі закріпленого за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування. (Розділ 8.Правил)
Повернення коштів Довірителю здійснюється в порядку та терміни, що передбачені у Розділі 6 цього Договору.

3.2.3. здійснювати управління грошовими коштами від свого імені в інтересах Довіри-теля, в тому числі без довіреності представляти інтереси Довірителя перед третіми особами та здійснювати інші дії щодо захисту його інтересів відповідно до законодавства України та Правил ФФБ.

3.2.4. виступати в інтересах Довірителя позивачем в разі невиконання Забудовником своїх зобов’язань щодо термінів спорудження і якості Об’єктів будівництва та передачі Довірителю у власність Об’єкту інвестування.

3.2.5. припинити управління майном у випадках, передбачених Правилами ФФБ.

3.3. Обов’язки Довірителя:

3.3.1. на протязі 5-ти робочих днів від дати підписання цього Договору передати Управителю грошові кошти в довірчу власність з метою отримання у власність Об’єкту інвестування.

3.3.2. виконувати Правила ФФБ.

3.3.3. особисто подавати Управителю документи, які дають змогу ідентифікувати Довірителя та підтвердити його правоздатність, що передбачені Правилами ФФБ.

3.3.4. надавати та підписувати всі документи, необхідні для оформлення участі Довірителя у ФФБ.

3.3.5. дотримуватися визначеного у Свідоцтві про участь у ФФБ Графіку внесення Довірителем коштів до ФФБ.

3.3.6. не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати введення Об’єкта будівництва в експлуатацію закінчити всі розрахунки, визначені у Графіку внесення Довірителем коштів до ФФБ.

3.3.7. протягом 10 (десяти) календарних днів після отримання письмового повідом-лення Управителя про введення Об’єкта будівництва в експлуатацію здійснити остаточні розрахунки за даними БТІ та отримати в Управителя довідку, що підтверджує право Довіри-теля на отримання у власність закріпленого за ним Об’єкта інвестування, в обмін на Свідоц-тво про участь у ФФБ.

3.3.8. письмово попередити Управителя про подовження терміну оформлення права власності на Об’єкт інвестування, з наведенням об’єктивних причин, внаслідок яких Довіритель не мав можливості підписати акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем Об’єкту інвестування, та наданням офіційного підтвердження цих причин в порядку визначеному Розділом 8. Правил.

3.3.9. письмово повідомляти Управителя про зміну паспортних даний, фактичної адреси проживання та/або адреси реєстрації, а також інших важливих відомостей – в п’ятиденний строк з моменту виникнення зміни.

3.3.10. сплатити Управителю винагороду за надання Управителем послуги щодо зміни Об’єкта інвестування, уступки права вимоги за цим Договором третім особам, часткового повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді у розмірі:

*
За надання Управителем ФФБ послуг щодо зміни Об’єкта інвестування - у розмірі ___ від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;
*
За надання Управителем ФФБ послуг щодо оформлення уступки права вимоги Довірителя ФФБ за Договором про участь у ФФБ на користь третіх осіб - у розмірі ____ від вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви;
*
За надання Управителем ФФБ послуг щодо часткового повернення коштів з ФФБ – у розмірі _____ вартості цієї частини закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.
*
За надання Управителем ФФБ послуг щодо оформлення відмови від участі у ФФБ – у розмірі _____ вартості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць в Об’єкті інвестування за ціною вимірної одиниці Об’єкта інвестування на день подачі відповідної заяви.

Вказану вище винагороду Довіритель вносить на вказаний Управителем рахунок до моменту фактичного вчинення вищенаведених дій в готівковій чи безготівковій формі.

3.3.11. протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту виконання Довірителем усіх зобов’язань перед Управителем та після введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, підписати з Забудовником акт прийому-передачі закріпленого за Довірителем Об’єкту інвестування.
У випадку відмови Довірителя ФФБ від підписання акту прийому-передачі закріпле-ного за Довірителем ФФБ Об’єкту інвестування, Довіритель ФФБ повинен направити Забудовнику в письмову вигляді мотивовану відмову від прийняття Об’єкту інвестування з зазначенням причин такої відмови.

3.4. Довіритель має право:

3.4.1. при укладенні цього Договору обрати конкретний Об’єкт інвестування з переліку незакріплених за іншими довірителями Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя.

3.4.2. вимагати від Управителя закріплення за собою обраного Об’єкту інвестування за умови внесення коштів до ФФБ в сумі, що відповідає кількості вимірних одиниць цього Об’єкту інвестування, яка становить 30 % загальної площі цього Об’єкту інвестування.

3.4.3. отримати кошти в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно Свідоцтва про участь у ФФБ за ціною на день їх відкріплення Управителем ФФБ, у випадку відкріплення від Довірителя закріпленого за ним Об’єкту інвестування і закріплених за Довірителем вимірних одиниці Об’єкта інвестування.

3.4.4. отримувати необхідну інформацію, передбачену цим Договором.

3.4.5. проводити перепланування Об’єкту інвестування.

4. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ДІЙ УПРАВИТЕЛЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

4.1. Управитель не має права доручати здійснення управління грошовими коштами, переданими Управителю в довірчу власність, іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління особисто.
Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним у цьому Договорі.
4.2. Управитель на підставі довірчої власності здійснює управління ФФБ та для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність грошових коштів на фінансування будівництва. Решта коштів залишається в управлінні Управителя відповідно до Правил фонду.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ДОВІРИТЕЛЯ ТА УМОВИ ВИПЛАТИ КОШТІВ ДОВІРИТЕЛЮ

5.1. Довіритель має право в порядку, визначеному розділом 6 цього Договору та Правилами ФФБ, до запланованої дати введення Об’єкту будівництва в експлуатацію, за умови сплати Управителю винагороди за оформлення будь-якої вказаної операції в розмірі, визначеному п. 3.3.10. цього Договору, подати до Управителя заяву щодо:

1.
зміни Об’єкту інвестування згідно з переліком незакріплених за іншими довірителями Об’єктів інвестування, що є у пропозиції Управителя;
2.
уступити права вимоги за цим Договором третім особам на закріплені за Довірителем вимірні одиниці в Об’єкті інвестування;
3.
оформити відмову від участі у ФФБ;
4.
часткового повернення грошових коштів з ФФБ.

5.2. Довірителем, що є фізичною особою та перебуває у шлюбі, для вчинення дій передбачених п. 5.1. даного розділу, подається письмова, нотаріально посвідчена, заява про згоду іншого подружжя на вчинення таких дій.

6. СТРОКИ ТА МЕХАНІЗМИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ДОВІРИТЕЛЮ

6.1. Управитель повертає Довірителям кошти в наступних випадках:

1.
за письмовою заявою Довірителя про відмову від участі у ФФБ та повернення коштів;
2.
за письмовою заявою Довірителя про зміну Об’єкта інвестування (в разі зменшення Об’єкту інвестування та повного виконання на цей час зобов’язань щодо внесення коштів до ФФБ);
3.
за письмовою заявою Довірителя про часткове повернення грошових коштів з ФФБ;
4.
після проведення остаточного розрахунку кількості вимірних одиниць Об’єкту інвестування, що підлягає передачі у власність Довірителю, в разі зменшення загальної площі Об’єкту інвестування за даними БТІ;
5.
у разі відкріплення Довірителя з підстав, визначених у п. 3.2.2. цього Договору, шляхом односторонньої відмови Управителя від Договору;
6.
в разі смерті Довірителя – фізичної особі або ліквідації Довірителя – юридичної особи (за письмовою заявою спадкоємц(ів)я з наданням документів, що підтвер-джують спадкові права – для фізичної особи та документів, що підтверджують правонаступництво юридичної особи).

6.2. Сума, що підлягає поверненню Довірителю у випадку її повернення на підставі заяви Довірителя, та зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво визнача-ється виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимірних одиниць Об’єкта інвесту-вання та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвестування на день подання письмової заяви.
6.3. Грошові кошти, повертаються Довірителю Управителем протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня подання відповідної заяви.
6.4. В разі смерті Довірителя Управитель повертає грошові кошти із ФФБ спадкоєм-цеві (-ям) у розмірі, що визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем вимір-них одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкта інвесту-вання на день подання заяви спадкоємцем (-ями).
6.5. У разі, якщо сума грошових коштів, що підлягає поверненню Довірителю, перевищує суму грошових коштів, внесену Довірителем згідно умов цього Договору, таку різницю Управитель оподатковує відповідно до законодавства України. В зв’язку з цим, Довіритель доручає Управителю утримувати податок з вказаної різниці, та сплачувати (перераховувати) такий податок до бюджету у порядку, розмірах та строки, визначені законодавством України.
6.6. У випадку не дотримання довірителем п.п. 3.3.5.,3.3.7., 3.3.8. даного Договору, Управитель письмово повідомляє Довірителя про виключення його з числа Довірителів ФФБ. Довіритель протягом 10 (десяти) днів, з моменту отримання повідомлення, повинен провести розрахунки з Довірителем або повідомити про свою відмову від участі у ФФБ.
Грошові кошти, у випадку відмови Довірителя від участі у ФФБ чи не проведення розрахунків з Управителем,, повертаються Довірителю ФФБ протягом 20 (двадцяти) робочих днів.
Сума грошових коштів, що підлягає виплаті Довірителю ФФБ, визначається виходячи з кількості закріплених за Довірителем ФФБ вимірних одиниць Об’єкта інвестування та поточної ціни вимірної одиниці цього Об’єкту інвестування на день виключення Довірителя з ФФБ.
За оформлення відмови від участі у ФФБ Довіритель сплачує Управителю винагороду у порядку передбаченому пунктом 3.3.10 даного Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПРИПИНЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його укладання та внесення Довірителем коштів до ФФБ і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.
7.2. Управління майном, яке Управитель здійснює за цим Договором, припиняється у разі:

*
повного виконання Управителем зобов'язань перед Довірителем;
*
відмови Довірителя від участі в ФФБ;
*
смерті Довірителя-фізичної особи або ліквідації Довірителя-юридичної особи;
*
невиконання Довірителем своїх зобов'язань перед Управителем щодо внесення коштів до ФФБ;
*
при відкріпленні Управителем від Довірителя закріпленого від нього Об’єкту інвестування, на умовах визначених Правилами ФФБ та цим Договором.

7.3. Якщо Довіритель виконав усі зобов'язання перед Управителем та після введення Об’єкта будівництва в експлуатацію підписав Акт прийому-передачі закріпленого за ним Об’єкта інвестування, умови цього Договору вважаються виконаними та управління майном припиняється.
7.4. У випадку, якщо Управитель, на умовах цього Договору, відкріпив від Довірителя закріплений за ним Об’єкт інвестування, управління майном припиняється.
У цьому випадку, зобов’язання перед Довірителем та умови цього Договору вважа-ються виконаними, Довіритель перестає бути учасником процесу інвестування спорудження Об’єкта будівництва та має право отримати кошти в сумі, що відповідає вартості вимірних одиниць згідно Свідоцтва про участь у ФФБ за ціною на день їх відкріплення Управителем.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та Правил ФФБ Сторони несуть відповідальність у відповідності до законодавства України.
8.2. Управитель не несе відповідальності за виконання Забудовником строків та якості будівництва.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Кожен примірник має однакову юридичну силу.
9.2. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за домовленістю Сторін та оформляються в письмовій формі, якщо інше не передбачено цим Договором.
9.3. У випадку виникнення спору Сторони звертаються до суду. Проведення перегово-рів щодо вирішення спорів між Сторонами допускається, але не може розглядатися як умова для звернення до суду.
9.4. При наданні фінансовою установою (банком) кредиту Довірителю у відповідності до кредитного договору, Сторони зобов’язані внести зміни до цього Договору.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Теги:

договори на ринку нерухомості , корисна інформація

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100