Договір про резервування об'єкту нерухомості

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР №___
м. ______________ «___» _________ 2008 року

__________________________________________________________________, в особі директора ________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, яке в подальшому іменується «Сторона-1», з однієї сторони, та

Громадянин(ка) України ___________________________________, який(ка) в подальшому іменується «Сторона-2» з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», з метою реалізації права Сторони-2 на обрання приміщення (частки у праві власності на приміщення) в Об’єкті нерухомості, що будується за адресою: ____________________________________________________, визначеного в інформації про випуск облігацій_________________ (опубліковане у ___________________________________________), уклали цей договір про резервування приміщення (надалі іменується «Договір») про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі терміни вживаються у наступному значенні:
1.1. Облігації - іменні безпроцентні дисконтні облігації, емітовані Стороною-1 (____________________________________). Одна облігація надає Особі право на купівлю: _________кв. м. житлових/нежитлових приміщень проектів __________________________________________________;
1.2. Інформація - Інформація про випуск облігацій ________________________________________, опублікована у _______________________________________________________________________________.
1.3. Об'єкт нерухомості – будинок в проекті _____________________________, що знаходяться за адресою: __________________________________________________________а, яку Сторона-2 має право отримати у власність після закінчення будівельних робіт та введення експлуатацію в порядку, визначеному умовами Договору купівлі – продажу Об’єкта нерухомості. Технічні характеристики Об'єкту нерухомості наведені в п. 3.1. цього Договору.
1.4. Договір купівлі-продажу Облігацій №1 – договір, за яким Сторона-2 набуває у власність Облігації зазначені в даному договорі.
1.5. Пакет Облігацій – Облігації в кількості ___________ (__________) штук, які визначені в даному Договорі, що надають право Стороні-2 на придбання Об’єкту нерухомості при достроковому викупі Пакету Облігацій Стороною-1.
1.6. Забудова – ______________________________________________________________________________.
1.7. Договір купівлі-продажу Об’єкта нерухомості – договір купівлі-продажу __________________, який буде укладено між Сторонами з обов’язковим його нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією в порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до якого Сторона-1 продасть Стороні-2 Об’єкт нерухомості визначений в п.3.1. цього Договору.
1.8. Договір купівлі-продажу Облігацій №2 – договір, який буде укладено між Сторонами, після отримання Стороною – 1 права власності на Об’єкт нерухомості визначений в п. 3.1. цього Договору, відповідно до якого Сторона – 1 викупить у Сторони – 2 належний їй на праві власності Пакет облігацій визначений в п. 1.5. цього Договору.
1.9. Резервування Об'єкта нерухомості – внесення до бази даних, що ведеться Стороною-1, відомостей про Об'єкт нерухомості як такий, що обраний Стороною-2 для придбання в порядку, передбаченому Інформацією та/або цим Договором.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно цього Договору Сторона-1 здійснює резервування Об'єкту нерухомості за Стороною-2, як власником Пакету Облігацій та передає Стороні-2, за умови придбання Пакету Облігацій, визначеного п.1.5. даного Договору у власність Об’єкт нерухомості (або у визначених цим Договором випадках - частки у праві власності на Об'єкт нерухомості), а Сторона-2 зобов'язується добросовісно користуватись наданими їй правами, що виникають у зв'язку з Резервуванням Об'єкту нерухомості та належним чином виконувати обов'язки, передбачені цим Договором.

3. ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ

3.1. Об'єкт має такі характеристики:
тип об'єкту – ____________,
приміщення: __________,
будівельна адреса: №
загальна площа: _______________
кількість облігацій, необхідних для резервування:
Об'єкту нерухомості, м. кв. ____________
Об'єкту нерухомості, шт. ___________
3.2 Технічні характеристики та архітектурні плани Об’єкту нерухомості можуть бути змінені за згодою Сторін, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.
3.3. Загальна площа Об'єкта нерухомості підлягає уточненню Бюро технічної інвентаризації, після введення його в експлуатацію. При цьому Сторони проводять взаєморозрахунки, згідно з п.п. 3.7, 3.8 цього Договору.
3.4. Запланований термін введення Об’єкту в експлуатацію за актом державної комісії – грудень 2007 року. Цей термін може бути змінений за згодою Сторін, про що Сторони укладають додаткову угоду до цього Договору.
3.5. В Об’єкті виконуються: загально будівельні роботи без опорядження, без оздоблення та без встановлення сантехнічного та електротехнічного обладнання і приладів, без встановлення внутрішніх столярних виробів та вбудованих меблів.
3.6. Облігації, зазначені в п.3.1. Сторона-2 придбаває за курсовою вартістю _____ грн/шт., яка визначена на момент укладення цього Договору. У разі порушення строків, обсягів та порядку придбання Облігацій, визначених у п.9.2. цього Договору, курсова вартість Облігацій може бути змінена Стороною-1 в односторонньому порядку, в залежності від стану фондового ринку та інших факторів, що впливають на їх вартість, якщо інше не передбачено цим Договором. Вартість Пакету Облігацій за договором купівлі-продажу Облігацій №2 визначається в залежності від стану фондового ринку та інших факторів, що впливають на їх вартість. Вартість пакету Облігацій за договором купівлі – продажу Облігацій №2 не може бути меншою за вартість Об’єкта нерухомості з врахуванням податку на додану вартість за договором купівлі – продажу Об’єкта нерухомості з врахуванням/виключенням сум доплати/відшкодування за п.п. 3.7, 3.8 цього договору.
3.7. Якщо за даними технічного паспорта, складеного Бюро технічної інвентаризації, загальна площа Об'єкту нерухомості буде більшою його загальної площі, визначеної в цьому Договорі та/або додатках до нього, ніж на 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) м2 , Сторона-2 має в день нотаріального посвідчення Договору купівлі – продажу Об’єкта нерухомості доплатити Стороні-1 грошовими коштами вартість збільшеної загальної площі Об’єкта нерухомості із розрахунку, що 1 (один) м2 різниці в загальній площі Об’єкта нерухомості буде визначений в договорі купівлі – продажу Об’єкта нерухомості, в тому числі податок на додану вартість. Збільшення загальної площі Об’єкта нерухомості можливе не більше ніж на 1,5 (один цілих п’ять десятих) м2.
3.8. Якщо за даними технічного паспорта складеного Бюро технічної інвентаризації загальна площа Об'єкту нерухомості буде меншою його загальної площі, визначеної в цьому Договорі та/або додатках до нього, більше ніж на 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) м2, в такому випадку вносяться відповідні корегування у Договорі купівлі – продажу Облігацій №2 та Договорі купівлі – продажу Об’єкта нерухомості з відповідною різницею у вартості, яка визначається відповідно до курсової вартості Облігацій, визначеної в п.3.6. даного Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРОНИ – 2

4. 1. Права Сторони – 2:

4.1.1 Сторона-2 реалізує своє право на придбання Об'єкту нерухомості при достроковому викупі Пакету Облігацій за умови повної та належної оплати вартості Пакету Облігацій, вказаної в даному Договорі та вартості земельної ділянки, визначеної в договорі купівлі-продажу земельної ділянки.

4.1.2. Об'єкт нерухомості передається у власність Стороні-2, після набуття чинності Договором купівлі-продажу земельної ділянки, на умовах та в строки, передбачені в Договорі купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, який буде укладений після отримання Стороною – 1 права власності на Об’єкт нерухомості.

4.1.3. Сторона-2 реалізує своє право на резервування Об’єкта нерухомості з метою подальшого його придбання у власність у відповідності до умов цього Договору, шляхом своєчасного та належного виконання своїх зобов’язань по цьому Договору.

4.1.4. Сторона-2 має право після набуття права власності на Пакет Облігацій продавати весь або частину Пакету Облігацій на вторинному ринку, проводити інші операції з Облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України. З моменту переходу права власності на Облігації від Сторони – 2 до третіх осіб на підставі договорів, дія цього Договору припиняється.

4.1.5. Сторона-2 має право укласти Договір купівлі-продажу Об’єкта нерухомості протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання від Сторони-1 письмового повідомлення про отримання Стороною-1 права власності на Об’єкт нерухомості. У випадку неможливості укладення договору купівлі – продажу Об’єкта нерухомості у визначений термін, Сторона – 2 має повідомити про це Сторону – 1 рекомендованим листом в якому має вказати термін протягом якого вона зобов’язується укласти Договір купівлі-продажу Об’єкта нерухомості зі Стороною – 1, який не може перевищувати 10 календарних дні з дати відправлення повідомлення.
4.2. Обов’язки Сторони – 2:

4.2.1. Сторона-2 зобов'язана повідомляти Сторону-1 про будь-які відомості, що стосуються будь-яких прав (в тому числі прав третіх осіб) на Облігації, в тому числі й прав, що виникають внаслідок правочинів Сторони-2 протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Сторона-2 дізналась або повинна була дізнатися про такі відомості.

4.2.2. В разі, якщо Сторона-2 протягом дії цього Договору використовує належні їй Облігації в якості застави перед третіми особами або здійснює знерухомлення Облігацій іншим способом, Сторони можуть укласти додаткову угоду, яка змінює або доповнює положення цього Договору.

4.2.3. В разі відчуження Облігацій, Сторона-2 зобов'язана одночасно із таким відчуженням ознайомити третіх осіб, на користь яких здійснюється відчуження з цим Договором та повідомити їх про можливість укладення ними договору зі Стороною-1 про резервування Об’єкту нерухомості визначеного в п. 3.1. цього Договору.

4.2.4. Сторона-2 не має права передавати всі або частину прав та обов'язків за цим Договором третім особам без попереднього письмового погодження зі Стороною-1.

4.2.5. Сторона-2 зобов'язана утримуватись від проведення будь-яких дій та робіт в Об'єкті нерухомості до моменту набуття прав власності на Об’єкт нерухомості за Договором купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, а в разі прийняття частки у праві власності на Об'єкт нерухомості - узгоджувати такі дії та роботи із власником іншої частки (інших часток).

4.2.6. Сторона-2 зобов'язана протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання Об’єкта нерухомості у власність укласти з експлуатуючою організацією котеджного містечка договори про участь у витратах на утримання Об'єкта нерухомості та прибудинкової території (на надання комунальних послуг).

4.2.7. Сторона-2 зобов’язана нести всі витрати пов’язані з:

*
набуттям ним права власності на Пакет Облігацій, збереженням та обігом останнього;
*
укладенням Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості;
*
державною реєстрацією Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості;
*
державною реєстрацією на себе права власності на Об’єкт нерухомості.
*
укладенням Договору купівлі-продажу Облігацій № 2;

4.2.8. Сторона-2 зобов'язана належним чином виконувати інші свої обов'язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРОНИ –1

5.1.Обов’язки Сторони – 1:

5.1.1. За умови належного виконання Стороною-2 своїх зобов'язань, передбачених розділами 4 та 9 цього Договору, Сторона-1 зобов'язана здійснити Резервування Об'єкту нерухомості протягом строку дії цього Договору, не змінювати без погодження з Стороною-2 умови передачі Об'єкту нерухомості, не укладати з третіми особами будь-яких договорів, що можуть порушити права Сторони-2 за цим Договором.

5.1.2. Сторона-1 зобов'язана забезпечити виконання будівельних робіт, а також забезпечити введення Об’єкту нерухомості в експлуатацію за актом державної комісії в терміни, передбачені цим Договором.

5.1.3. Протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з моменту введення Забудови або частини Забудови, в якій знаходиться Об’єкт нерухомості, в експлуатацію, згідно з чинним законодавством України Сторона-1 зобов’язана:

*
здійснити всі дії необхідні для оформлення документів про право власності на Об’єкт нерухомості, реєстрації на себе права власності на Об’єкт нерухомості та інші дії, що необхідні для укладення Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, де вартість Об’єкта нерухомості буде не більша вартості Пакету облігацій з урахуванням п.п. 3.7, 3.8 цього договору;
*
укласти із Стороною-2 Договорі купівлі-продажу (викупу) Облігацій № 2, в якому загальна вартість Пакету облігацій буде не менше вартості Об’єкту нерухомості з урахуванням п.п. 3.7, 3.8 цього договору;
*
укласти із Стороною-2 Договорі купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, при цьому Договір купівлі-продажу Об’єкта нерухомості укладається за умови виконання Стороною-2 обов’язків, вказаних в п. 6.4. цього Договору.

5.1.4. Сторона-1 зобов'язана належним чином виконувати інші свої обов'язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Права Сторони – 1:

5.2.1. Сторона-1 має право вимагати від Сторони-2 надання підтвердження оплати ним вартості Пакету Облігацій, який вказаний в Договорі купівлі-продажу Облігацій № 1.

5.2.2. Сторона – 1 має право вимагати оплати Пакету Облігацій визначених в п. 3.1. цього Договору.

5.2.3. В разі порушення Стороною-2 будь-якого з положень розділу 4 або розділу 9 цього Договору, а також в разі відчуження Стороною-2 права вимоги за цим Договором без письмової згоди Сторони-1, Сторона-1 має право заявити про односторонню відмову від цього Договору у повному обсязі або в частині, або внести зміни та доповнення до цього Договору в односторонньому порядку. Внесення змін, доповнень або розірвання цього Договору в односторонньому порядку здійснюється Стороною-1 шляхом надсилання Стороні-2 письмового одностороннього правочину, який створює та/або змінює відповідним чином права та обов'язки Сторін за цим Договором, при цьому такий правочин набуває чинності із дати, зазначеній на поштовій квитанції (касовому/фінансовому чеку) поштового відділення про прийняття від Сторони-1 поштового відправлення - рекомендованого листа на адресу Сторони-2, зазначену в цьому Договорі.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ'ЄКТА

6.1. Сторона-1 зобов’язана письмово повідомити Сторону-2 про отримання Стороною-1 правовстановлюючих документів на Об’єкт нерухомості упродовж 10 (десяти) робочих днів, що слідуватимуть за днем отримання правовстановлюючих документів на Об’єкт нерухомості. У вказаному в цьому пункті повідомленні Сторона-1 зобов’язана вказати реквізити свого рахунку в цінних паперах, на який має бути перераховано Пакет Облігацій в процесі викупу Облігацій та розрахунку за Об’єкт нерухомості.
6.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання від Сторони-1 письмового повідомлення про отримання права власності на Об’єкт нерухомості Стороною - 1 , Сторона - 2 звертається в письмовій формі до Сторони-1 з вимогою про укладання Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості та пропонує Стороні - 1 до викупу Пакет Облігацій визначений в п. 1.5. цього Договору на умовах визначених Інформацією про випуск облігацій та даним Договором, Сторона – 1 зобов’язана укласти із Стороною-2 Договір купівлі-продажу (викупу) Облігацій № 2.
6.3. В разі, якщо у визначений строк від Сторони-2 не надійде вимога про укладання Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, або Сторона-2 письмово відмовиться від укладання Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості, Сторона-1 має право на власний розсуд здійснювати будь-які дії з Об’єктом нерухомості, що був зарезервований за Стороною-2.
6.4. Сторона-2 зобов'язана на момент укладення Договорі купівлі-продажу Об’єкта нерухомості:

*
надати Стороні-1 виписку зі свого рахунку в Облігаціях, відкритого у Зберігача, про підтвердження свого права власності на Пакет Облігацій. Дата видачі такої виписки має співпадати з датою укладення Договору купівлі-продажу Об’єкта нерухомості;
*
надати Зберігачу повний пакет документів, необхідних для перерахування в день укладення Договору купівлі-продажу Облігацій № 2 - Пакету Облігацій на рахунок в цінних паперах Сторони-1, вказаний останнім.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. За перевищення терміну введення в експлуатацію Об’єкту, передбаченого п.3.4. цього Договору понад 3 (три) місяці, та за відсутності додаткової угоди Сторін про зміну такого терміну, Сторона-1 сплачує Стороні-2 неустойку в розмірі 0,5 % вартості належних Стороні-2 на праві власності Облігацій в кількості, яка дає право на придбання Об’єкту нерухомості, за кожен наступний місяць прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.
7.3. Прострочення виплат відповідно до графіку визначеного п.9.2. більше ніж на два місяці, надає право Стороні – 1 на розірвання даного Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення Стороні - 2.

8. НАСЛІДКИ ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором.
8.2. До обставин непереборної сили Сторони будуть відносити масові заворушення, страйки, бойові дії; стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища); технологічні фактори, злочинні та шкідливі дії третіх осіб, які потягли за собою аварію на будівництві; дії державних органів законодавчої або виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони цього Договору; навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання робіт, виконання зобов'язань однією із Сторін; інші обставини, якщо вони виникли після підписання цього Договору та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
8.3. У випадку настання обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань відсувається відповідно до часу, на протязі якого діяли такі обставини.
8.4. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору, повинна протягом 5 (п'яти) днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу Сторону про їх настання.
8.5. Підтвердженням факту настання, тривалості та припинення обставин непереборної сили буде відповідний документ, виданий уповноваженим органом згідно з чинним законодавством України.

9. ОСОБЛИВІ УМОВИ

9.1. Сторона -2 зобов’язується придбати Пакет Облігацій згідно до графіка:
- 0% Облігацій, визначених в п.3.1. цього Договору по ціні визначеній в п. 3.6. до _____________ 2008 року;
9.2. Ціна облігацій в рамках даного договору є фіксованою на рівні визначеному в п. 3.6. цього Договору.
9.3. В разі укладення між Стороною-2 і будь-якою кредитно-фінансовою установою кредитної угоди, передача прав за цим Договором Стороною-2 здійснюється за письмовою згодою кредитно-фінансової установи.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах цього Договору.
10.2. Сторони підтверджують, що при укладенні цього Договору кожна із Сторін діє вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного так і психічного; бажає реального настання обумовлених в цьому Договорі правових наслідків, усвідомлює значення своїх дій; не помиляється щодо умов та обставин цього Договору.
10.3. У випадку, якщо з будь-якої причини одне із положень цього Договору стає недійсним, неефективним, таким, що не має сили, або незаконним, така обставина не впливає на дійсність або здійснення будь-якого або всіх, що залишились, положень цього Договору.
10.4. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.
10.5. Будь-яка суперечка, що виникає з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів між Сторонами, вона підлягає вирішенню у судовому порядку.
10.6. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані Сторонами.
10.7. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
10.8. Цей Договір втрачає чинність у разі не виконання Стороною – 2 пункту 9 цього Договору.
10.9. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
10.10. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміну місця знаходження/ проживання та засобів зв’язку в п’яти денний строк з моменту зміни.
10.11. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100