• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Договір про придбання новобудови на етапі будівництва

Читать статью на русском

Види договорів з нерухомості

ДОГОВІР № ______р. _________ «____»____________ 200__р.

______________________________________________________________________________________________;
(Найменування організації)
в особі директора ______________________________________________________________________________,
діє на підставі ____________________________________________________, надалі «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР», і громадяни:
1._____________________________________________________________________;
2._____________________________________________________________________;
3._____________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані)

діючі на підставі цивільного законодавства України і іменовані надалі спільно «співінвестор», уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Даного Договору є порядок і умови участі «співінвестора» в інвестуванні будівництва житлового будинку, що іменується в подальшому «ОБ'ЄКТ», розташованого за будівельною адресою ______________________________________________________________________________________________
(Район, МКР, квартал, корпус)
з подальшим наданням «співінвестора» в зазначеному будинку житловий (нежитловий) площі у вигляді ______________________________________________________________________________________________
(Квартири, блоку квартир, приміщення)
будівельної площею __________ кв. метрів, расположенной_____________________________________ і іменується в подальшому (корпус, секція, під'їзд, блок, поверх)
«Житлоплощі».
1.2. «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» поступається «співінвестора» своє право вимоги на отримання у власність «житлоплощі», зазначеної в § 1.1. Цього Договору, а «співінвестор» зобов'язується на умовах і терміни, зазначені в розділі 3 даного Договору провести оплату інвестиційного внеску, соответствуюшей частці «житлоплощі» у вартості «ОБ'ЄКТА», і фактично прийняти «житлоплощі».

2. НОРМАТИВНА БАЗА

2.1. При виконанні Даного Договору Сторони керуються чинним цивільним законодавством України, Законами Украіни_______________________, а також наступними нормативними актами __________________________________________________________________________
(Перелік)
2.2. Майнові права «ГЕНЕРАЛЬНОГО ІНВЕСТОРА» на «ОБ'ЄКТ» і «житлоплощі» підтверджуються наступними документами _____________________________________________________________________________________________
(Перелік)

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1. Участь «співінвестора» в інвестуванні будівництва «ОБ'ЄКТА» визначається виходячи з вартості одного квадратного метра загальної площі «житлоплощі»: 1 кв. м. - еквівалент ________________________ доларів США в
(Прописом)
гривнях за курсом НБУ на день фактичного виконання платежів. Ціна 1 кв. м. фіксується з моменту підписання Даного Договору і зміні не підлягає.
3.2. Загальна сума інвестицій за Даним Договором складає ___________________________________
_________________ Доларів США в українських гривнях
(Прописом)
за курсом НБУ на день фактичного виконання платежів. Перерахування зазначених коштів здійснюється наступним чином:
3.2.1.__________________________________________________________________
3.2.2. __________________________________________________________________
3.2.3. __________________________________________________________________
(Дата і умови виконання платежів)
3.3. Фактичний розмір загальної площі «житлоплощі» остаточно встановлюється відповідно до даних БТІ після здачі «ОБ'ЄКТА» Державної приймальної комісії. У разі відмінності загальної площі «житлоплощі» від зазначеної в § 1.1 Даного Договору більш ніж на один відсоток (у більшу чи меншу сторони), провадиться перерахунок платежів, зазначених у § 3.2 Даного Договору, в бік їх пропорційного збільшення або зменшення.

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ІНВЕСТОРА

4.1. «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» зобов'язується зробити повне фінансування будівельних робіт по «ОБ'ЄКТУ» згідно господарськими договорами, зазначеним у § 2,2 Справжнього Договору, і забезпечити передачу «житлоплощі» у власність «співінвестора» протягом _____________ місяців з моменту здачі «ОБ'ЄКТА» Державної Приймальної комісії, але не пізніше ___________ 200___ року.
4.2. «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» гарантує, що на момент підписання Даного Договору «житлоплощі» вільна від прав і обтяжень на неї третіх фізичних і юридичних осіб. Після підписання Даного Договору «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» зобов'язується не укладати аналогічні договори, предметом яких може повністю або частково бути «житлоплощі», без попереднього повідомлення про це «співінвестора».
4.3. «ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» зобов'язується в строк не более___________________________________________
(Прописом)
днів з дня отримання Розпорядження муніципальної влади про передачу площ «ОБ'ЄКТА» оформити відповідний комплект документів про передачу «житлоплощі» у власність «співінвестора» і передати його на реєстрацію до уповноважених органів юстиції з урахуванням положень § 5.3. Цього Договору.
4.4. Додаткові зобов'язання: ___________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ «співінвестора»

5.1. «Співінвестор» зобов'язується здійснювати інвестування будівництва «ОБ'ЄКТА» строго на умовах і в терміни, зазначені в § 3.2 Даного Договору. У разі невиконання «співінвесторів» зазначених умов, \ "ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР \" має право в односторонньому порядку розірвати Договір з виплатою «співінвестора» отриманих від нього грошових сум за вирахуванням неустойки у розмірі ___________ відсотків від фактично одержаного.
5.2. «Співінвестор» має право повністю або частково передати належне «співінвестора» право на отримання «житлоплощі» третім фізичним та юридичним особам, про що зобов'язаний письмово сповістити «ГЕНЕРАЛЬНОГО ІНВЕСТОРА», що оформляється додатковою угодою сторін.
5.3. «Співінвестор» зобов'язується після виконання «ГЕНЕРАЛЬНИМ ІНВЕСТОРОМ» своїх зобов'язань, зазначених у розділі 4 даного Договору, у термін до _____________ 200_ р. прийняти «житлоплощі», отриману від «ГЕНЕРАЛЬНОГО ІНВЕСТОРА», і підписати Акт приймання-передачі, а також сплатити всі витрати, понесені «ГЕНЕРАЛЬНИМ ІНВЕСТОРОМ» при оформленні «житлоплощі» у власність «співінвестора», включаючи комунальні платежі за __________ місяців вперед з моменту передачі
«ОБ'ЄКТА» в управління експлуатуючої організації.
5.4. Додаткові зобов'язання: _________________________________________

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до фактичного виконання сторонами своїх зобов'язань (вручення «співінвестора» документів, що підтверджують його право власності на «житлоплощі».
6.2. Всі зміни умов Даного Договору виконуються за погодженням сторін і оформляються у вигляді Додаткових Додатків. Усі спори, що виникають при виконанні Даного Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні консенсусу - відповідно до чинного законодавства України.
6.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Даним Договором, якщо доведуть, що невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після підписання даного Договору, які сторона, що посилається на форс-мажорні обставини, не могла ні передбачити , ні запобігти розумними заходами. При цьому сторона, для якої створилася неможливість виконання взятих на себе зобов'язань, зобов'язана в строк не більше ___________ днів
(Прописом)
повідомити іншу сторону про настання форс-мажорних обставин.
6.4. Цей Договір складений в _______ примірниках, два з яких видаються на руки сторонам і _______ примірника передаються в реєструючі органи (органи юстиції).


ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:


«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР» «співінвестор»
_____________________________________ _____________________________________
(Посада)
_____________________________________ _____________________________________
(Підпис)
_____________________________________ _____________________________________
(П. І. Б.) (П. І. Б., підписи)

Теги:

договори на ринку нерухомості , корисна інформація

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100