Договір про надання послуг з утримання котеджів

ДОГОВІР № ______

м. __________ _____________ 2008

___________________________________________________________________, В особі директора ____________________________________________, який діє на підставі Статуту, затвердженого ____________________________________________________________________, (далі - Виконавець), з одного боку, і громадянин (ка) України ________________________ ІНН______________, який (яка) є власником котеджу (далі - Споживач), з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем Послуг за змістом котеджу № ___, загальною площею ___ і прибудинкової території ___ м.кв., розташованого за адресою _______________________________________, що входить до складу малоповерхового житлового комплексу, а Споживачем своєчасна оплата цих Послуг за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором. Послуги з утримання котеджу включають в себе прибирання прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування приміщень загального користування, внутрішніх доріг, зон відпочинку, огорожі території, обслуговування мереж житлового комплексу, освітлення місць загального користування, вивезення побутових відходів, а також охорону та адміністративне управління малоповерховим житловим комплексом (далі - Послуги).
1.2. Тарифи на Послуги викладені в Додатку № 1, який є невід'ємною частиною цього договору, затверджуються уповноваженим органом Виконавця і є обов'язковими для Споживача.

2. Оплата наданих послуг

2.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Оплата наданих Послуг проводиться не пізніше 10 числа місяця наступного за розрахунковим.
2.2. Послуги оплачуються шляхом внесення коштів на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця.
2.3. У разі подорожчання наданих Послуг, оплата вноситься за новими тарифами, з моменту затвердження уповноваженим органом виконавця.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Отримувати Послуги, обумовлені цим договором, відповідно до чинного законодавства, вчасно та відповідної якості.

3.1.2. На усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг, у встановлені законодавством терміни, за рахунок Виконавця.

3.1.3. На зменшення розміру плати за надані Послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

3.1.4. Отримувати відшкодування збитків, завданих його майну та / або приміщенню внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання Послуг.

3.1.5. Своєчасно отримувати інформацію від Виконавця про перелік Послуг, тарифи, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання Послуг і т.д.

3.1.6. Вносити, за погодженням з Виконавцем, зміни та доповнення до цього договору.
3.2. Споживач зобов'язаний:

3.2.1. Оплачувати Послуги у встановлені договором терміни.

3.2.2. Своєчасно інформувати Виконавця про виявлені несправності мереж житлового комплексу та конструктивних елементів в котеджах і місцях загального користування.

3.2.3. Дотримуватися правил пожежної, газової та електро-безпеки, а також санітарні норми.

3.2.4. Забезпечити доступ до мереж житлового комплексу та розподільчих систем представників Виконавця при ліквідації аварій (цілодобово), а також для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення, профілактичного огляду згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

3.2.5. У разі несвоєчасного внесення платежів за Послуги платити пеню та штрафи в розмірі, встановленому законом і договором.

3.2.6. Своєчасно вживати заходів до усунення виявлених недоліків, пов'язаних з отриманням Послуг, які виникли з власної вини.

3.2.7. Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції котеджів, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників, дотримуватися Правил проживання в котеджному селищі (Додаток № 2). Проводити своєчасний ремонт котеджу за рахунок власних коштів.

3.2.8. Своєчасно проводити підготовку котеджу і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Споживача дотримання Правил проживання в котеджному селищі, правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.

3.3.2. Доступу на територію Споживача для ліквідації аварій (у тому числі несанкціонованого в установленому законом порядку), усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного обслуговування та профілактичного огляду.

3.3.3. У разі несвоєчасного внесення Споживачем оплати за надані Послуги, нараховувати пеню і штрафи у встановленому законом та договором розмірі.

3.3.4. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених недоліків, які виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості цих робіт.

3.3.5. Вносити, за погодженням із Споживачем, зміни та доповнення до цього договору.
3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. Забезпечувати своєчасне надання Послуг належної якості згідно з чинним законодавством.

3.4.2. Надавати Споживачу необхідну інформацію про перелік Послуг, тарифи, суму місячного платежу, норми споживання, режим надання Послуг і т.д.

3.4.3. Утримувати мережі житлового комплексу, дороги, місця загального користування в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень.

3.4.4. Розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за Послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників.

3.4.5. Своєчасно, за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених недоліків, пов'язаних з наданням Послуг, які виникли з його вини.

3.4.6. Відшкодовувати Споживачеві збитки, заподіяні його майну та / або приміщенню внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг.

3.4.7. Здійснювати контроль стану території та приміщень загального користування, мереж житлового комплексу і доріг, технічного стану інженерного обладнання, що обслуговує житловий комплекс, своєчасно проводити його підготовку до осінньо-зимового періоду.

3.4.8. Вносити зміни до Правил проживання у житловому комплексі, спрямовані на поліпшення умов проживання і експлуатації.

4. Відповідальність сторін

4.1. Споживач несе відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами цього договору:

*
за недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
*
за несвоєчасну оплату наданих Послуг стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення і штраф у розмірі 20% від розрахункової суми, нарахованої за розрахунковий період.
*
за порушення договірних зобов'язань.

4.2. Виконавець несе відповідальність згідно з чинним законодавством та умовами цього договору:

*
за неналежне надання або ненадання Послуг, які призвели до збитку майна Споживача - шляхом відшкодування збитків;
*
за порушення договірних зобов'язань.

5.Порядок вирішення спорів

5.1. У разі порушення порядку надання послуг Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг та т.д.
Представник Виконавця повинен з'явитися на виклик споживача для підписання акта-претензії не пізніше, ніж протягом двох робочих днів.
У разі неприбуття представника Виконавця у визначений договором строк або необгрунтованої відмови від підписання акта-претензії, такий акт вважається дійсним, якщо він підписаний трьома і більше Споживачами.
5.2. Акт-претензія надається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або надає Споживачеві обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
5.3. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку.

6.Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили і які знаходились поза їх контролю (наприклад, такими як війна і військові дії, мобілізація, страйки, епідемії, стихійні лиха, акти, дії чи бездіяльності органів центральної та / чи місцевої державної влади та / або управління), а також дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, яка унеможливлює надання відповідної Послуги відповідно до умов цього договору.

7.Срок дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту введення малоповерхового житлового комплексу в експлуатацію
7.2. Договір вважається пролонгованим на той же термін, якщо за місяць до припинення його дії жодна із сторін письмово не заявить про його розірвання або необхідність перегляду.
7.3. Договір може бути розірваний достроково у разі переходу права власності (користування) на котедж і прилеглу територію до іншої особи;
7.4. Розірвання цього договору в односторонньому порядку не допускається.
7.5. Договір складено у двох примірниках, на чотирьох аркушах, один з яких зберігається у Споживача, другий - у Виконавця.

Адреса і підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100