Договір оренди приміщення

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
оренди приміщення


м._______________
"___" _______________ 200_ р.


____________________________________________________________________________
(П. І. Б.)
(надалі іменується "НАЙМОДАВЕЦЬ"), що проживає за адресою: ________________________ _____________________, паспорт серія ____ N ____________, виданий ____________________,
з одного боку,

та
______________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "НАЙМАЧ") в особі _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________,
з другого боку,

уклали цей Договір оренди приміщення (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, НАЙМОДАВЕЦЬ зобов`язується передати НАЙМАЧУ, а НАЙМАЧ зобов`язується прийняти у тимчасове володіння та користування приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов`язується сплачувати НАЙМОДАВЦЮ орендну плату.
1.2. Приміщення, яке передається в оренду за цим Договором (надалі іменується "приміщення"), знаходиться за адресою: _______________________________________________ має загальну площу _______________________________________________________, складається з ____________________________________________________________, і належить НАЙМОДАВЦЮ на підставі юридичного титулу права __________________, що засвідчується __________________________________.
(назва документа)
1.3. НАЙМОДАВЕЦЬ дозволяє НАЙМАЧЕВІ на строк оренди перереєструвати телефонний номер у наданому приміщенні на ім`я НАЙМАЧА.
1.4. Приміщення надається НАЙМАЧЕВІ для проживання співробітників останнього.

2. СТРОК ОРЕНДИ
2.1. Приміщення надається в оренду на строк _____________ з моменту прийняття його за актом здачі-приймання, який є невід`ємною частиною цього Договору.
2.2. У момент підписання акта здачі-приймання НАЙМОДАВЕЦЬ передає НАЙМАЧЕВІ ключі від приміщення.
2.3. Строк оренди може бути змінений лише за згодою Сторін.
2.4. НАЙМАЧ має право відмовитись від цього Договору і припинити таким чином оренду приміщення, попередивши НАЙМОДАВЦЯ в термін _____________________________. При цьому сплачена наперед орендна плата НАЙМАЧУ не повертається.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата за користування приміщенням складає _________________________ гривень на місяць.
3.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу НАЙМАЧА або за заявою НАЙМОДАВЦЯ в безготівковому порядку на рахунок останнього в зазначеній ним банківській установі. Оплата здійснюється не пізніше ________ числа кожного _____________ місяця.
3.3. НАЙМАЧ зобов`язаний протягом ______________________ з моменту ____________________________ перераховувати авансом орендну плату за термін ___________________.
3.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати у такому порядку: ___________________________________________.
3.5. Оплата комунальних послуг здійснюється НАЙМАЧЕМ самостійно та своєчасно на підставі рахунків відповідних організацій.
3.6. Якщо НАЙМАЧ не перереєстрував на своє ім`я телефонний номер у відповідності з п. 1.3 цього Договору, то він добровільно приймає на себе обов`язок своєчасно та в повному обсязі оплачувати телефонні послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ
4.1. НАЙМОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання НАЙМАЧЕМ приміщення та стану приміщення.
4.2. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов`язаний:
- надати приміщення НАЙМАЧУ в ___________-денний строк з моменту укладання цього Договору за актом здачі-приймання, в якому зазначається технічний стан приміщення і інженерного устаткування на момент передачі в оренду;
- забезпечити реальну можливість цілодобового використання приміщення, встановлення охоронної та протипожежної сигналізації;
- здійснювати капітальний ремонт наданого приміщення при необхідності, але не рідше, ніж ______________________________________________________;
- за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини НАЙМАЧА.

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА
5.1. НАЙМАЧ має право:
- обладнувати та оформляти приміщення на власний розсуд;
- міняти замки вхідних дверей та внутрішніх приміщень, укріплювати вхідні двері;
- здавати приміщення або його частину у суборенду за письмовою згодою НАЙМОДАВЦЯ;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони приміщення.
5.2. НАЙМАЧ зобов`язаний:
- використовувати приміщення, що орендується, виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.4 цього Договору;
- утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;
- виключити будь-які дії, що можуть порушувати нормальні умови життя і відпочинку мешканців сусідніх приміщень;
- ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини;
- не здійснювати перебудову та перепланування приміщення без письмової згоди НАЙМОДАВЦЯ;
- здійснювати поточний ремонт приміщення в термін _________________;
- безперешкодно допускати НАЙМОДАВЦЯ до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ НАЙМОДАВЦЮ
6.1. Після закінчення строку оренди, визначеного цим Договором, НАЙМАЧ зобов`язаний передати НАЙМОДАВЦЮ приміщення протягом _________________________ з моменту закінчення строку оренди за актом здачі-приймання.
6.2. Протягом строку, визначеного в п. 6.1 цього Договору, НАЙМАЧ зобов`язаний звільнити приміщення та підготувати його до передачі НАЙМОДАВЦЮ.
6.3. Приміщення та майно вважаються фактично переданими НАЙМОДАВЦЮ з моменту підписання акта здачі-приймання. У момент підписання цього акта НАЙМАЧ передає НАЙМОДАВЦЮ ключі від приміщення.
6.4. Невіддільні поліпшення, здійснені в приміщенні НАЙМАЧЕМ, переходять до НАЙМОДАВЦЯ без відшкодування здійснених витрат.
6.5. Оплата оренди та комунальних послуг НАЙМАЧЕМ здійснюється по день фактичного звільнення приміщення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.
7.3. У випадку заборгованості по виплаті орендної плати НАЙМАЧ сплачує НАЙМОДАВЦЮ пеню в розмірі ________ відсотків за кожний день прострочення від місячної суми орендної плати.
7.4. У випадку ненадання приміщення в зазначений цим Договором строк НАЙМОДАВЕЦЬ сплачує НАЙМАЧУ пеню в розмірі _________________________ за кожний день прострочення.
7.5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання покладених на них цим Договором обов`язків.
7.6. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. ПРОЛОНГАЦІЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. За взаємною згодою Сторін дія цього Договору може бути продовжена (пролонгована) шляхом пролонгації строку оренди приміщення, що оформлюється додатковою угодою Сторін до цього Договору. В названій додатковій угоді зазначаються нові строки оренди, відповідні корективи щодо прав, обов`язків і відповідальності Сторін.
7.2. Цей Договір може бути достроково (до закінчення строку оренди) розірваний НАЙМОДАВЦЕМ в таких випадках (перелік виключний):
- при використанні НАЙМАЧЕМ приміщення не за його цільовим призначенням, в тому числі у випадку непогодженої здачі приміщення в суборенду;
- при суттєвому погіршенні технічного або санітарного стану приміщення внаслідок дій (або бездіяльності) НАЙМАЧА;
- у випадку несплати орендної плати протягом ___________ днів з моменту настання чергового терміну платежу;
- у випадку ухилення НАЙМАЧА від відшкодування витрат НАЙМОДАВЦЯ по експлуатації приміщення, а також по оплаті комунальних послуг;
- у випадку повного або часткового руйнування приміщення, вилучення земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується.
7.3. Договір може бути достроково розірваний НАЙМАЧЕМ у таких випадках (перелік виключний):
- якщо НАЙМОДАВЕЦЬ не здійснює капітального ремонту або не ліквідує наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини НАЙМАЧА;
- якщо приміщення через обставини, за які НАЙМАЧ не відповідає, прийшло до стану, що унеможливлює його використання за цільовим призначенням.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
8.2. Усі витрати, пов`язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, бере на себе Наймач.
8.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
8.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН


НАЙМОДАВЕЦЬ Від НАЙМАЧА
(підпис, П. І. Б.) (посада, підпис, П. І. Б.)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100