Договір оренди об'єкта нерухомості

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
оренди об`єкта нерухомості

м. ____________ "___" _______________ 200_ р.

_______________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "ОРЕНДОДАВЕЦЬ") в особі ___________________________
____________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________,
з одного боку,

та
______________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "ОРЕНДАР") в особі __________________________________
____________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Договір оренди нерухомості (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов`язується передати ОРЕНДАРЕВІ у строкове володіння та користування‚ а ОРЕНДАР зобов`язується прийняти у строкове володіння та користування споруду, що визначена у цьому Договорі (надалі іменується "об`єкт‚ що орендується"), та зобов`язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату.
1.2. Об`єкт, що орендується, належить ОРЕНДОДАВЦЕВІ на юридичному титулі права приватної власності на підставі ___________________.
1.1.1. Об`єкт‚ що орендується‚ являє собою будинок‚ що стоїть окремо‚ з підсобними (допоміжними) спорудами.
1.1.2. Адреса: ____________________________________________________.
1.1.3. Загальна площа: ____________________________________________.
1.1.4. Площа підвальних приміщень: ________________________________.
1.1.5. Вартість об`єкта‚ що орендується: _____________________________.
1.1.6. Кількість поверхів: __________________________________________.
1.1.7. Стан об`єкта‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: _______
_______________________________________________________.
1.1.8. Недоліки об`єкта‚ що орендується: _____________________________
______________________________________________________________________.
1.1.9. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:
а) _________________________________________________________________ кв. м
б) _________________________________________________________ кв. м


2. МЕТА ОРЕНДИ
2.1. ___________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ`ЄКТА В ОРЕНДУ
3.1. Приймання-передача об`єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Cторін в кількості ____ чоловік від кожної Сторони, а разом – ________ чоловік.
3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об`єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з дати підписання цього Договору.
3.3. Протягом терміну, визначеного у п. 3.2 цього Договору, ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен виїхати з об`єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі ОРЕНДАРЕВІ.
3.4. Об`єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом ____________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
3.5. При передачі об`єкта‚ що орендується‚ складається акт приймання-передачі‚ який підписується членами двосторонньої комісії.
3.6. Об`єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акта приймання-передачі.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ
4.1. Термін оренди складає ________________ років з дати прийняття об`єкта‚ що орендується‚ за актом приймання-передачі.
4.2. Якщо жодна Сторона в термін _______ до закінчення терміну оренди не заявить про намір розірвати цей Договір‚ термін оренди автоматично пролонгується на термін _________.
4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
4.4. ОРЕНДАР має право відмовитися від цього Договору‚ попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін _________________‚ при цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір орендної плати за весь об`єкт‚ що орендується‚ у цілому складає ___________________ грн. за __________________________________________.
(термін)
5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ авансом не пізніше ____________ числа кожного ________________________________.
(місяця‚ кварталу‚ півріччя)
5.3. ОРЕНДАР зобов`язаний протягом ____________________ з дати прийняття об`єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _______________________________ авансом.
(строк)
5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _____________________ за згодою Сторін.
(строк)
5.5. Орендна плата за узгодженням Сторін може вноситися в іншій формі, окрім грошової (наприклад, натуральній).
5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п. 5.4 цього Договору на термін оплати не застосовується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ об`єкта‚ що орендується‚ у відповідності до умов цього Договору.
6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за цим Договором не має права розпоряджатися об`єктом‚ що орендується‚ протягом терміну оренди без письмової згоди на таке розпорядження з боку ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
7.1. ОРЕНДАР зобов`язується:
- використовувати об`єкт‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, що визначена у п. 2.1 цього Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт об`єкта‚ що орендується‚ протягом терміну оренди;
- нести всі витрати з експлуатації об`єкта‚ що орендується;
- утримувати об`єкт‚ що орендується‚ у повній справності;
- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об`єкта‚ що орендується‚ у термін ________;
- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову‚ добудову та перепланування об`єкта‚ що орендується;
- підтримувати території‚ прилеглі до об`єкта‚ що орендується‚ та земельну ділянку в належному санітарному стані;
- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій об`єкта‚ що орендується;
- застрахувати об`єкт‚ що орендується‚ на термін оренди щодо усіх звичайно прийнятих ризиків;
- безперешкодно допускати на об`єкт‚ що орендується‚ представників ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання у відповідності до умов цього Договору;
- нести інші обов`язки як тимчасовий володілець та користувач об`єкта‚ що орендується.
7.2. ОРЕНДАР має право:
- обладнати об`єкт‚ що орендується‚ на власний розсуд;
- упорядкувати територію‚ прилеглу до об`єкта‚ що орендується‚ на власний розсуд;
- здавати об`єкт‚ що орендується‚ у суборенду за умови письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ.
7.3. ОРЕНДАР самостійно і від власного імені укладає договори щодо надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими організаціями.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ`ЄКТА‚ ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ
8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об`єкта‚ що орендується‚ здійснюється двосторонньою комісією‚ що складається із представників Сторін.
8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію та приступити до передачі об`єкта‚ що орендується‚ протягом ________ з дати закінчення терміну оренди.
8.3. Протягом терміну за п. 8.2 даного Договору ОРЕНДАР зобов`язаний виїхати з об`єкта‚ що орендується‚ та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.
8.4. Об`єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДАРЕМ та прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом __________ з моменту початку роботи двосторонньої комісії.
8.5. При передачі об`єкта‚ що орендується‚ складається акт приймання-передачі‚ який підписується членами двосторонньої комісії.
8.6. Об`єкт‚ що орендується‚ вважається фактично переданим ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акта приймання-передачі.
8.7. Об`єкт‚ що орендується‚ повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані‚ в якому він був переданий в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу.
8.8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ відокремлювані поліпшення об`єкта‚ що орендується‚ є власністю ОРЕНДАРЯ.
8.9. У випадку‚ коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ поліпшення‚ не відокремлювані без шкоди для об`єкта‚ що орендується‚ він __________ право після припинення Договору на відшкодування
(має, не має)
вартості цих покращань.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.
9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.
9.3. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за цим Договором:
- у випадку прострочення в прийнятті об`єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі _________________ від вартості об`єкта за кожен день прострочення;
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі _____________ від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання об`єкта‚ що орендується‚ штраф у розмірі ______________ від _________;
- за передачу об`єкта‚ що орендується‚ або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі ________________ від ___________.
9.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за цим Договором:
- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЕВІ об`єкта‚ що орендується‚ пеня в розмірі _________________ від його вартості за кожен день прострочення.
9.5. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
10.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
10.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ПІДПИСИ
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100