Договір оренди нежитлового приміщення

ДОГОВІР
оренди нежитлового приміщення

м. ____________________________ "___" __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Наймодавець") в особі __________________________________
_______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
з одного боку,

та
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Наймач") в особі _______________________________________
_______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Договір оренди нежитлового приміщення (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цим Договором регулюються правовідносини пов`язані із передачею Наймодавцем Наймачеві у строкове платне користування задля здійснення Наймачем його статутної діяльності наступного нежитлового приміщення (надалі іменується "приміщення, що орендується"):
1.1.1. Приміщення, що орендується, становить __________________________.
1.1.2. Адреса: ______________________________________________________.
1.1.3. Загальна площа: _______________________________________________.
1.1.4. Площа підвальних приміщень: __________________________________.
1.1.5. Вартість приміщення, що орендується: ___________________________.
1.1.6. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.
1.1.7. Недоліки приміщення, що орендується: ___________________________.
1.2. Термін орендного користування за цим Договором визначається з __________________ до ________________.

2. ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ
2.1. У 5-денний строк після набуття чинності цим Договором надати приміщення, що орендується, Наймачеві за актом приймання.
2.2. Проводити капітальний ремонт приміщення, що орендується.
2.3. Ліквідовувати наслідки аварій та пошкоджень приміщення, що орендується, окрім тих, які сталися через умисні дії Наймача.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА
3.1. Утримувати приміщення, що орендується, в порядку, визначеному чинними санітарними та протипожежними нормами, правилами та вимогами.
3.2. Проводити за власний рахунок необхідний поточний ремонт приміщення, що орендується.
3.3. За попередньої письмової згоди Наймодавця у порядку, визначному чинним в Україні законодавством, переобладнувати та переплановувати приміщення, що орендується, пристосовуючи його до своїх потреб щодо здійснення своєї статутної діяльності.
3.4. Повідомляти Наймодавця не пізніше ніж за 2 тижні про звільнення приміщення, що орендується, й здати його за актом здавання у справному стані.
3.5. Здавати приміщення, що орендується, повністю або частково в суборенду третім особам з письмового дозволу Наймодавця.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. За орендне користування приміщенням, що орендується, Наймач виплачує Наймодавцю договірну орендну плату із розрахунку ______________________ грн. за 1 кв. м за рік.
4.2. Експлуатаційні витрати, рахунки за центральне опалення й комунальні послуги оплачуються Наймачем окремо в строк, зазначений в п. 4.1 Договору відповідно до доданого розрахунку, що є невід`ємною частиною цього Договору.
4.3. У разі прострочення сплати орендної плати Наймодавець вправі стягнути з Наймача заборгованість, що виникла, у встановленому чинним в Україні порядку, а також вправі вимагати від Орендаря сплати пені у розмірі ____________________________.

5. ПРОДОВЖЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Наймач, що належним чином виконував свої зобов`язання за цим Договором, має переважне право перед іншими особами після спливу строку дії цього Договору укладати на аналогічних умовах новий Договір оренди визначеного в цьому Договорі приміщення.
5.2. Дострокове розірвання цього Договору можливе лише з ініціативи Наймача, окрім наступних випадків, коли назване право надається і Наймодавцю:
а) руйнування приміщення, що орендується, або доведення його до стану, не придатного до експлуатації;
б) порушення Наймачем своїх обов`язків за Договором;
в) вилучення в установленому чинним в Україні законодавством порядку земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується, для державних або громадських потреб.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
6.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
6.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
6.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
6.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПІДПИСИ СТОРІН:
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100