Договір оренди нежитлових приміщень

ДОГОВІР
оренди нежитлових приміщень

"___" __________________ ______ р. м. ________________________________

Відкрите акціонерне товариство _____________________________________ (далі - Орендар), в особі _________________________________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________
____________________________________________ (далі - Орендодавець), в особі ____________________________________________________________, який діє на підставі _____________________, з другого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування приміщення _________________________________, розташоване у м. ___________________________, загальною площею ____________ м. кв. (далі - орендоване майно) для здійснення діяльності, передбаченої його Статутом.

2. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА
2.1. Орендодавець протягом тижня з дня підписання цього договору передає, а Орендар приймає у користування орендоване майно.
2.2. Якщо Орендодавець у строки і на умовах, визначених цим Договором, не передасть Орендареві орендоване майно, Орендар має право вимагати від Орендодавця передачі орендованого майна та відшкодування збитків, завданих затриманням передачі, або відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням цього Договору.
2.3. Орендар протягом тижня після завершення дії цього Договору повертає, а Орендодавець приймає майно, визначене у пункті 1.1 цього Договору.
2.4. У разі проведення з дозволу Орендодавця поліпшення орендованого майна Орендар має право на відшкодування зроблених для цієї мети необхідних витрат, якщо інше не передбачено Договором.
Зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця поліпшення, якщо їх можна відокремити без шкоди для орендованого майна і якщо Орендодавець не погодиться відшкодувати їх вартість, можуть бути вилучені Орендарем.
Вартість поліпшень, які зроблені Орендарем без дозволу Орендодавця і які не можна відокремити без шкоди для орендного майна, відшкодуванню не підлягає.
2.5. Приймання-передача орендованого майна здійснюється на підставі акта приймання-передачі.

3. УМОВИ ОПЛАТИ
3.1. За користування орендованим майном Орендар сплачує щомісячно Орендодавцеві орендну плату у розмірі:
- визначених відповідно до підпункту 8.6.1 пункту 8.6 статті 8 з урахуванням пункту 22.4 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" амортизаційних відрахувань зі знижуючим коефіцієнтом згідно із законодавством;
- податку на додану вартість, що нараховується на суму, визначену відповідно до абзацу 2 цього пункту.
3.2. Орендна плата перераховується Орендарем на розрахунковий рахунок Орендодавця щомісячно не пізніше 10 днів з дня пред`явлення Орендодавцем рахунку-фактури для здійснення оплати.
3.3. У разі несвоєчасної оплати орендної плати Орендар перераховує на користь Орендодавця, крім орендної плати, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
3.4. Сума орендної плати може погашатися через взаємозарахування, які проводяться між Сторонами цього Договору з зустрічними зобов`язаннями.
3.5. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням Сторін цього Договору.
3.6. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

4. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Орендар зобов`язується:
- своєчасно вносити орендну плату;
- здійснювати оплату комунальних та інших послуг (електро-, водо-, теплопостачання, послуги зв`язку);
- користуватися орендованим майном відповідно до цього Договору і призначення орендованого майна;
- підтримувати орендоване майно у справному стані, запобігати його пошкодженню, псуванню;
- проводити за свій рахунок поточний ремонт (за згодою Орендодавця);
- при припиненні договору найму - повернути майно у порядку, обумовленому цим Договором.
4.2. Орендодавець зобов`язаний:
- передати Орендареві у користування орендоване майно;
- не чинити будь-яких перешкод у здійсненні Орендарем своїх прав, що виникатимуть з цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання Сторонами цього Договору вони несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ
6.1. Одностороння відмова від цього Договору не допускається.
6.2. Цей Договір припиняється у разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- банкрутства Орендаря;
- загибелі орендованого майна.
6.3. Цей Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.
6.4. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням арбітражного суду з підстав, передбачених законодавчими актами України.
6.5. Внесення змін до цього Договору здійснюється Сторонами у письмовій формі у порядку, визначеному статтею 11 Арбітражного процесуального кодексу України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє протягом одного року.
7.2. У разі продовження користування майном після закінчення строку Договору за відсутності заперечень з боку Орендодавця Договір вважається поновленим на невизначений строк, і кожна із Сторін має право у будь-який час відмовитися від Договору, попередивши про це письмово другу Сторону за один місяць.
7.3. Усі спори, що виникатимуть за цим Договором між його Сторонами, вирішуються за їхньою згодою. У разі неможливості досягти згоди вирішення спорів здійснюється у претензійно-позовному порядку згідно з чинним законодавством.
7.4. Орендні відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, базуються на нормах Цивільного кодексу України, Закону України "Про оренду державного і комунального майна" та прийнятих відповідно до них інших актах законодавства України.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендар: Орендодавець:
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100