Договір оренди квартири у приватної особи

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
Договір
оренди квартири у приватної особи

м._________ "___"_________ 200_ р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ______________________________________________,
(П.І.Б.)
з одного боку, і
ОРЕНДАР: ________________________________________________________,
в особі директора _______________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний Договір
про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та
користування квартиру:
1.1. Адреса: _______________________________________________.
1.2. Корисна площа: ___________________________________ кв.м.
1.3. Поверх: _______________________________________________.
1.4. Кількість кімнат: _____________________________________.
1.5. Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
1.6. Наявність телефону: тел. N ____________________________.
1.7. Квартира належить ОРЕНДОДАВЦЮ на праві власності згідно
_______________.
1.8. ОРЕНДОДАВЕЦЬ також передає в оренду майно, що
знаходиться у квартирі, згідно з Додатком N 1.

2. МЕТА ОРЕНДИ

Квартира надається ОРЕНДАРЕВІ для проживання співробітників
останнього.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та
прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом _____________ з моменту укладення
Даного Договору.
3.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ
зобов`язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі
ОРЕНДАРЕВІ.
3.3. Передача квартири в оренду оформлюється актом
здачі-приймання.
3.4. Квартира та майно вважаються фактично переданими в
оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
3.5. У момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає
ОРЕНДАРЕВІ ключі від квартири та від кімнат.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _____________ років з моменту
прийняття квартири за актом приймання.
4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою
сторін.
4.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору,
попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін ___________. При цьому сплачена
наперед орендна плата ОРЕНДАРЕВІ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата за користування майном складає
_______________ грн. на місяць.
5.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу ОРЕНДАРЯ
або за заявою ОРЕНДОДАВЦЯ в безготівковому порядку на особовий
рахунок останнього в установі Ощадбанку не пізніше ______________
числа кожного ___________________ місяця.
5.3. ОРЕНДАР зобов`язаний протягом ___________ з моменту
___________ перерахувати орендну плату за термін _______________
авансом.
5.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни
мінімального розміру заробітної плати в наступному порядку:
___________________________________________.

6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

6.1. Комунальні послуги оплачуються ОРЕНДАРЕМ самостійно на
підставі рахунків відповідних організацій.
6.2. Усі витрати за користування телефонами оплачуються
ОРЕНДАРЕМ самостійно згідно з рахунками телефонної станції.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

7.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал
здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ квартири та
стану квартири і майна, що орендуються.

8. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

8.1. ОРЕНДАР зобов`язується:
- використовувати приміщення, що орендуються, виключно за
їхнім цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного
Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- утримувати приміщення, що орендуються, в чистоті та
справності;
- дбайливо ставитися до майна, що знаходиться в квартирі;
- усувати наслідки аварій, що сталися в квартирі;
- дотримуватися протипожежних правил;
- здійснювати поточний ремонт квартири в термін ____________;
- не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що
орендується;
- дотримуватися правил проживання в будинку, в якому
знаходиться квартира;
- безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до квартири з метою
перевірки її використання у відповідності до Даного Договору.
8.2. ОРЕНДАР має право:
- обладнати та оформити квартиру на власний розсуд;
- міняти замки вхідних дверей та кімнат, укріплювати вхідні
двері;
- здавати квартиру в суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ (за
винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам);
- самостійно визначати порядок, умови та терміни проживання в
квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони
квартири.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ ОРЕНДОДАВЦЮ

9.1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов`язаний
передати ОРЕНДОДАВЦЮ квартиру та майно, що орендується, протягом
_________ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.
9.2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору ОРЕНДАР
зобов`язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі
ОРЕНДОДАВЦЮ.
9.3. Квартира та майно вважаються фактично переданими
ОРЕНДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання.
9.4. У момент підписання акту приймання ОРЕНДАР передає
ОРЕНДОДАВЦЮ ключі від квартири та кімнат.
9.5. Квартира та майно повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЮ у
тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з урахуванням
нормального зносу.
9.6. Невідокремлювані покращення, здійснені в квартирі
ОРЕНДАРЕМ, переходять до ОРЕНДОДАВЦЯ без відшкодування здійснених
витрат.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним
Договором:
- у випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в
розмірі _________ _______________ грн. за кожен день прострочення;
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в
розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі
_________________ від суми фактично сплачених орендних платежів;
- за передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди
ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі __________________ від суми фактично
сплачених орендних платежів.
10.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним
Договором:
- у випадку прострочення по передачі квартири ОРЕНДАРЕВІ пеня
в розмірі _______ ___________ грн. за кожен день прострочення.

11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО
ДОГОВОРУ

11.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не
підлягає за винятком випадків, коли одна із сторін систематично
порушує умови договору і свої зобов`язання.
11.2. Інші підстави: _______________________________________.

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках,
по одному для кожної із сторін.
13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони
керуються чинним цивільним законодавством.
13.3. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають
юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками
сторін у кожному окремому випадку.

14. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ:
Поштова адреса та індекс: __________________________________.
Дані паспорту: серія ________ N _____________________________
виданий "___"___________ 199_ р. ________________________________.
14.2. ОРЕНДАР:
Поштова адреса та індекс: __________________________________.
Телефон __________, телетайп ______________, факс __________.
Розрахунковий рахунок N ___________ в банку ________________.
МФО ___________________, КОД _______________________________.

15. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. До Даного Договору додається:
Додаток N 1 - Перелік майна, що знаходиться в квартирі.
15.2. Додатки до Даного Договору складають його невід`ємну
частину.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР
___________________ ___________________
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100