Договір оренди кімнати для офісу

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
оренди кімнати для офісу

м. ____________________________ "___" __________________ 200__ р.

_________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Орендодавець") в особі __________________________________
_______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
з одного боку,

та
__________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "Орендар") в особі _______________________________________
_______________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________________,
з другого боку,
уклали цей Договір оренди кімнати для офісу (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Цим Договором регулюються правовідносини, пов`язані із передачею Орендодавцем Орендареві у строкове платне користування наступного приміщення (надалі іменується "приміщення, що орендується"):
1.1. Адреса будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується:_______________________________________________________.
1.2. Загальна площа приміщення, що орендується: ___________________кв. м.
1.3. Номер кімнати: ____________. Поверх __________________________.
1.4. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.
1.5. Недоліки приміщення, що орендується: __________________________.
1.6. В оренду також здається наступне майно, яке знаходиться у приміщенні, що орендується: ________________________________________________________.

2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
2.1. Приміщення, що орендується, надається Орендарю для розміщення ділового офісу.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ`ЄКТА В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ
3.1. Приміщення та майно, що орендується, повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ______________ з моменту набуття чинності цим Договором.
3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець повинен звільнити приміщення, що орендується, та підготувати його до передачі Орендареві.
3.3. Передача приміщення і майна, що орендується, здійснюється за актом здачі-приймання, підписання якого свідчить про фактичну передачу названих об`єктів в орендне користування.
3.4. В момент підписання акту здачі-приймання Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення, що орендується, після чого персоналу Орендаря має бути забезпечений безперешкодний доступ у приміщення, що орендується.

4. СТРОК ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
4.1. Строк орендного користування складає _________________________ років з моменту прийняття приміщення, що орендується, за актом здачі-приймання.
4.2. Якщо жодна Сторона в строк ___________________ до закінчення строку дії цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично пролонгується на _____________________________________________ строк.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір орендної плати за приміщення, що орендується, складає ______________________________________________________________ грн. за 1 (один) кв. м. за кожен місяць орендного користування за цим Договором.
5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця наперед не пізніше _________________ числа кожного ________________ місяця.
5.3. Орендар зобов`язаний протягом ________________________ з моменту прийняття приміщення і майна, що орендується, перераховувати орендну плату за ___________________________ авансом.
(строк)
5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами лише у випадку зміни розміру комунальних платежів, вартість яких включена до орендної плати за цим Договором.
5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк в розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати, визначений у п. 5.4 цього Договору не застосовується в межах строку, на який було попередньо сплачено орендну плату.
5.6. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.
5.7. Всі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у користування телефон.
5.8. Інші види платежів, не узгоджені цим Договором, Орендарем не сплачуються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем приміщення, що орендується, у відповідності до умов цього Договору.
6.2. Орендодавець за цим Договором не вправі розпоряджатися приміщенням, що орендується, на строк орендного користування без письмової згоди Орендаря.
6.3. Орендодавець за цим Договором бере на себе наступні зобов`язання:
- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем приміщення, що орендується, на умовах цього Договору;
- забезпечити персоналу Орендаря безперешкодний вхід до будинку, в якому знаходиться приміщення, що орендується;
- видавати Орендарю документи, які свідчать про укладення між Сторонами Договору, а також підтверджують його місцезнаходження;
- видавати у необхідній кількості за заявками Орендаря постійні та разові перепустки до будинку, де розташоване приміщення, що орендується.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
7.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні зобов`язання:
- використовувати приміщення, що орендується, за його цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;
- своєчасно здійснювати орендні платежі;
- самостійно і за власний рахунок здійснювати поточний ремонт приміщення, що орендується, протягом строку орендного користування;
- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову, добудову та перепланування приміщення, що орендується;
- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій приміщення, що орендується;
- безперешкодно допускати до приміщення, що орендується, представників Орендодавця з метою перевірки його використання у відповідності до умов Договору;
- утримувати приміщення, що орендується, у належному санітарному стані;
- дотримуватися протипожежних правил, а також правил користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж.
7.2. Орендар за цим Договором має наступні права:
- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку;
- обладнати та оформити приміщення, що орендується, на власний розсуд;
- здавати приміщення, що орендується, у суборенду за згодою Орендодавця;
- позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;
- установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орендується;
- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ`ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ
8.1. Після закінчення строку орендного користування Орендар зобов`язаний передати Орендодавцю приміщення, що орендується, протягом ___________________ з моменту закінчення названого строку оренди за актом передачі.
8.2. Протягом строку, визначеного у п. 8.1 цього Договору, Орендар зобов`язаний виїхати з приміщення, що орендується, та підготувати його до передачі Орендодавцю.
8.3. В момент підписання акта передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від приміщення, що орендується.
8.4. Приміщення і майно, що орендуються, повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вони були передані в орендне користування з урахуванням нормального природного зносу.
8.7. Здійснені Орендарем окремі покращання приміщення, що орендується, є власністю Орендаря.
8.8. У випадку, коли Орендар здійснив за власний рахунок та за згодою Орендодавця покращання, невіддільні без шкоди для приміщення, що орендується, він ____________________________________________________________________
(має, не має)
право після закінчення строку дії цього Договору на відшкодування вартості згаданих покращень.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.
9.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.
9.3. Орендар несе наступну відповідальність:
- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ________________________________ від суми боргу за кожен день прострочення;
- у випадку нецільового використання приміщення, що орендується, штраф у розмірі ______________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;
- за передачу приміщення, що орендується, або його частини в суборенду без письмової і попередньої згоди Орендодавця штраф у розмірі ____________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором.
9.4. Орендодавець несе наступну відповідальність:
- у випадку прострочення по здачі Орендарю об`єкта, що орендується, пеня в розмірі ___________________________ від його вартості за кожен день прострочення.
9.5. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків, коли одна із Сторін систематично порушує умови Договору і свої зобов`язання за цим Договором.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ
_______________________________________________________________________

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
12.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
12.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
12.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
12.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
12.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
14.1. До Договору додається: ________________________________________
_______________________________________________________________________.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Орендодавець:
Орендар:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(підпис)
М. П. _______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(підпис)
М. П.

Орендодавець
__________________________
М. П.

Орендар
__________________________
М. П.
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100