Договір оренди кімнати для офісу малого підприємства

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
оренди кімнати для офісу малого підприємства

м.____________ <____>___________ 200___р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ___________________________________________________,
в особі директора _________________________________________________,
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ОРЕНДАР: _________________________________________________________,
в особі директора__________________________________________________,
що діє на підставі довіреності №____ від <_____> __________ 200__р.,
з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння нас-
тупне приміщення удалі за текстом - <приміщення, що орендується>):

1.1. Адреса будинку, в якому знаходиться приміщення, що орен-
дується: _________________________________________________________
1.2. Загальна площа приміщення, що орендується: ____________ кв.м,
1.3. Номер кімнати: ______________ Поверх: _____________________ .
1.4. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в орен-
ду: придатне для використання за п.2 Даного Договору.
1.5. Недоліки приміщення, що орендується, на момент передачі в
оренду: приміщення потребує поточного ремонту.
1.6. ОРЕНДАРЮ на термін дії Даного Договору надається у користу-
вання 1 (один) телефонний номер: № ____________________ .
1.7. В оренду також здається наступне майно, яке знаходиться у
приміщенні, що орендується: _____________________________________.

2. МЕТА ОРЕНДИ

Приміщення, що орендується, надається ОРЕНДАРЮ для розміщення
ділового офісу.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ

3.1. Приміщення та майно, що орендуються, повинні бути передані
ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом _______________ з мо-
менту укладення Даного Договору.

3.2. Протягом терміну за п.3.1 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ зо-
бов`язаний виїхати із приміщення, що орендується, та підготувати
його для передачі ОРЕНДАРЮ.

3.3. Передача приміщення і майна, що орендуються, здійснюється за
актом здачі-приймання, підписання якого свідчить про фактичну пе-
редачу таких в оренду.

3.4. У момент підписання акту приймання ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає
ОРЕНДАРЮ ключі від приміщення, що орендується, після чого персона-
лу ОРЕНДАРЯ має бути забезпечений безперешкодний доступ у
приміщення, що орендується.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття
приміщення, що орендується, за актом приймання.

4.2. Якщо жодна сторона в термін___________до закінчення Даного
Договору не заявить про намір його розірвати, Даний Договір авто-
матично пролонгується на термін __________ .

4.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попере-
дивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін __________ . При цьому сплачена наперед
орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір орендної плати складає (з урахуванням
ПДВ):______________________крб. за 1 (один) кв.м. на місяць.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-
хунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше __________ числа
кожного __________________ місяця.

5.3. ОРЕНДАР зобов`язаний протягом ____________ з моменту прий-
няття приміщення та майна, що орендуються, перерахувати орендну
плату за _______________________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами-лише у
випадку зміни розміру комунальних платежів.

5.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-
ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-
гами.

5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який
термін у розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випад-
ку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 Даного Договору на
термін оплати не застосовується.

5.7. Вартість комунальних послуг входить до орендної плати.

5.8. Всі витрати за користування телефонами оплачуються ОРЕНДАРЕМ
самостійно згідно з рахунками телефонної станції на наданий у ко-
ристування телефон.

5.9. Інші види платежів, не узгоджені у Даному Договорі, ОРЕНДА-
РЕМ не оплачуються.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов`язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання ОРЕНДАРЕМ приміщення,
що орендується, на умовах Даного Договору;

- забезпечити персоналу ОРЕНДАРЯ безперешкодний вхід до будинку,
в якому знаходиться приміщення, що орендується;

- видавати ОРЕНДАРЮ документи, які свідчать про укладення між
сторонами Даного Договору, а також підтверджують його місцезнаход-
ження;

- видавати у необхідній кількості за заявками ОРЕНДАРЯ постійні
та разові перепустки до будинку, де розміщене приміщення, що орен-
дується;

- за власний рахунок усувати несправності, поломки та наслідки
аварій комунікацій у приміщенні, що орендується, які відбулися не
з вини ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов`язується:

- використовувати приміщення, що орендується, виключно за його
цільовим призначенням у відповідності до п. 2 Даного Договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- утримувати приміщення, що орендується, у належному санітарному
стані;

- дотримуватися протипожежних правил, а також правил користування
тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження
електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення, що
орендується;

- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову та
перепланування приміщення, що орендується.

7.2. ОРЕНДАР має право:

- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в будинку;

- обладнати та оформити приміщення, що орендується, на власний
розсуд;

- здавати майно у суборенду за згодою ОРЕНДОДАВЦЯ;

- позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується,
шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, реклам-
них стендів на вході до будинку та перед входом до приміщення;

- установлювати замки на вхідні двері до приміщення, що орен-
дується;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА,
ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Після закінчення терміну оренди ОРЕНДАР зобов`язаний переда-
ти ОРЕНДОДАВЦЮ приміщення, що орендується, протягом ____________ з
моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

8.2. Протягом терміну за п.8.1 Даного Договору ОРЕНДАР зобов`яза-
ний залишити приміщення, що орендується, та підготувати його до
передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.3. У момент підписання акту приймання ОРЕНДАР передає ОРЕНДО-
ДАВЦЮ ключі від приміщення, що орендується.

8.4. Приміщення і майно, що орендуються, повинні бути передані
ОРЕНДОДАВЦЮ у тому ж стані, в якому вони були передані в оренду з
урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в
розмірі ___________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання приміщення, що орендується,
штраф у розмірі___________ від суми фактично сплачених орендних
платежів;

- за передачу приміщення, що орендується, в суборенду без згоди
ОРЕНДОДАВЦЯ штраф у розмірі _______________ від суми фактично
сплачених орендних платежів.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Догово-
ром:

- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЮ приміщення, що орен-
дується, пеня в розмірі ___________________________ крб. за кожен
день прострочення.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не
підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично
порушує умови договору і свої зобов`язання.

10.2. Інші підстави:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-
ються чинним громадянським законодавством.

12.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори
за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з пи-
тань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юри-
дичну силу.

12.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну
силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у
кожному окремому випадку.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100