Договір оренди будинку, приміщення

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР
оренди будинку, споруди
(іншого об`єкта нерухомості)

м.___________ "___"______________199___р.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ_____________________________________________________
в особі директора_________________________________________________
що діє на підставі Статуту, з одного боку,

ОРЕНДАР: __________________________________________________________
в особі директора__________________________________________________
що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР бере у тимчасове володіння нас-
тупну споруду (далі за текстом - <об`єкт, що орендується>):

1.1. Об`єкт, що орендується, являє собою будинок, що стоїть окре-
мо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.2. Адреса: ___________________________________________________.
1.3. Загальна площа: __________________________________________ .
1.4. Площа підвальних приміщень: ______________________________ .
1.5. Розмір земельної ділянки, що передається у користування ра-
зом з об`єктом, що орендується: _________________________________.
1.6. Вартість об`єкта, що орендується: ________________________ .
1.7. Кількість поверхів: ______________________________________ .
1.8. Стан об`єкта, що орендується, на момент передачі в оренду:
_________________________________________________________________ .
1.9. Недоліки майна, що орендується: ___________________________
1.10. Супутні споруди та підсобні приміщення загальною площею:
1._____________________________________________________кв.м.
2._____________________________________________________кв.м.

2. МЕТА ОРЕНДИ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБ`ЄКТА В ОРЕНДУ


3.1. Приймання-передача об`єкта, що орендується, здійснюється
двосторонньою комісією, що складається із представників сторін.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню
комісію та приступити до передачі об`єкта, що орендується, протя-
гом ________ з моменту підписання Даного Договору.

3.3. Протягом терміну за п.3.2 Даного Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ пови-
нен виїхати з об`єкта, що орендується, та підготувати його до пе-
редачі ОРЕНДАРЮ.

3.4. Об`єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЕМ
та прийнятий ОРЕНДАРЕМ протягом _____________ з моменту початку
роботи двосторонньої комісії.

3.5. При передачі об`єкта, що орендується, складається акт
здачі-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Об`єкт, що орендується, вважається переданим в оренду з мо-
менту підписання акту здачі-приймання.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _________ років з моменту прийняття
об`єкта, що орендується,за актом здачі-приймання.

4.2. Якщо жодна сторона в термін ________ до закінчення Даного
Договору не заявить про намір його розірвати, Даний Договір авто-
матично пролонгується на термін __________ .

4.3. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

4.4. ОРЕНДАР має право відмовитися від Даного Договору, попере-
дивши ОРЕНДОДАВЦЯ в теомін __________, при цьому сплачена наперед
орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Розмір орендної плати за весь об`єкт, що орендується, в
цілому складає ___________крб. за_________________________________
(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-
хунковий рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ наперед не пізніше _______ числа кож-
ного ____________________ (місяця, квартала, півріччя).

5.3. ОРЕНДАР зобов`язаний протягом ____________ з моменту прийнят-
тя об`єкта, що орендується, перерахувати орендну плату за
____________________________________________ авансом .
(термін)

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами 1 раз
протягом _____________ за згодою сторін.
(термін)

(Варіант: Розмір орендної плати є фіксованим та перегляду не
підлягає).

5.5. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-
ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-
гами.

5.6. ОРЕНДАР має право вносити орендну плату наперед за будь-який
термін в розмірі, що визначається на момент оплати. У цьому випад-
ку порядок перегляду орендної плати за п.5.4 Даного Договору на
термін оплати не застосовується.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право 1 (один) раз на квартал здійснювати
перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ об`єкта, що орендується,
у відповідності до умов Даного Договору.

6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ за Даним Договором втрачає право розпорядження
об`єктом, що орендується, на термін оренди без письмової згоди
ОРЕНДАРЯ.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. ОРЕНДАР зобов`язується:

- використовувати об`єкт, що орендується, за його цільовим приз-
наченням у відповідності до п.2 Даного Договору;

- своєчасно здійснювати орендні платежі;

- самостійно і за власний рахунок здійснювати капітальний ремонт
об`єкта, що орендується, протягом терміну оренди;

- нести всі витрати з експлуатації об`єкта, що орендується;

- утримувати об`єкт, що орендується, у повній справності;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт об`єкта, що
орендується, в термін ____________________________________________

- не здійснювати без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ перебудову, до-
будову та перепланування об`єкта, що орендується:

- підтримувати території, прилеглі до об`єкта, що орендується, та
земельну ділянку у належному санітарному стані;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки комунікацій
об`єкта, що орендується;

- застрахувати об`єкт, що орендується, на термін оренди з усіх
звичайно прийнятих ризиків;

- безборонне допускати на об`єкт, що орендується, представників
ОРЕНДОДАВЦЯ з метою перевірки його використання у відповідності до
умов Даного Договору;

- нести інші обов`язки як володар об`єкта, що орендується:
- _______________________________________________________________

7.2. ОРЕНДАР має право:

- обладнати об`єкт, що орендується, на власний розсуд;

- упорядкувати територію, прилеглу до об`єкта, що орендується, на
власний розсуд;

- здавати об`єкт, що орендується, у суборенду за згоди ОРЕНДОДАВ-
ЦЯ.

7.3. ОРЕНДАР самостійно і від власного імені укладає договори на
надання комунальних послуг у повному обсязі із спеціалізованими
організаціями.

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЮ ОБ`ЄКТА, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ

8.1. Повернення ОРЕНДОДАВЦЮ об`єкта, що орендується, здійснюється
двосторонньою комісією, що складається із представників сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню
комісію та приступити до передачі об`єкта, що орендується, протя-
гом ________ з моменту закінчення терміну оренди.

8.3. Протягом терміну за п.8.2 Даного Договору ОРЕНДАР зобов`яза-
ний виїхати з об`єкта, що орендується, та підготувати його до пе-
редачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

8.4. Об`єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДАРЕМ та
прийнятий ОРЕНДОДАВЦЕМ протягом __________ з моменту початку робо-
ти двосторонньої комісії.

8.5. При передачі об`єкта, що орендується, складається акт
здачі-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

8.6. Об`єкт, що орендується, вважається фактично переданим ОРЕН-
ДОДАВЦЮ з моменту підписання акту здачі-приймання.

8.7. Об`єкт, що орендується, повинен бути переданий ОРЕНДОДАВЦЮ у
тому ж стані, в якому він був переданий в оренду з урахуванням
нормального зносу.

8.8. Здійснені ОРЕНДАРЕМ віддільні покращення об`єкта, що орен-
дується, є власністю ОРЕНДАРЯ.

8.9. У випадку, коли ОРЕНДАР здійснив за власний рахунок та за
згодою ОРЕНДОДАВЦЯ покращення, невіддільні без шкоди для об`єкту,
що орендується, він _____________________________________________
(має, не має)
право після припинення договору на відшкодування вартості цих пок-
ращень.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

- у випадку прострочення в прийнятті об`єкта, що орендується, пе-
ня в розмірі _______________ від вартості об`єкта за кожен день
прострочення;

- у випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в
розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання об`єкта, що орендується,
штраф у розмірі _________ від суми договору;

- за передачу об`єкта, що орендується, або його частини в субо-
ренду без письмової і попередньої згоди ОРЕНДОДАВЦЯ штраф в
розмірі _________________ від суми договору.

9.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ несе наступну відповідальність за Даним Догово-
ром:

- у випадку прострочення по здачі ОРЕНДАРЮ об`єкта, що орендуєть-
ся, пеня в розмірі ___________________ від його вартості за кожен
день прострочення.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не
підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично
порушує умови Даного Договору і свої зобов`язання.

10.2. Інші підстави:
_________________________________________________________________

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках по
одному для кожної із сторін.

12.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-
ються чинним громадянським законодавством.

12.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори
за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з пи-
тань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юри-
дичну силу.

12.4. Всі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну
силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у
кожному окремому випадку.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається:
_________________________________________________________________

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід`ємну части-
ну.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100