Договір маклерський з продавцем

ДОГОВІР № ____

р. __________________ "__"______________ 200___р.

_____________________________________________________________________________________________
в особі діректора____________________________ діє на підставі установчих документів (довіреності), іменоване надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», і громадяни:
1.____________________________________________________________________;
2.____________________________________________________________________;
3.____________________________________________________________________;
(П. І. Б., паспортні дані)
діючі на підставі цивільного законодавства України і іменовані надалі «ЗАМОВНИКИ», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. «ЗАМОВНИКИ» мають намір передати всі права власності на нерухомий об'єкт, надалі іменований «НЕРУХОМІСТЬ», зазначений у додатку 1.1 до цього Договору, третій юридичній або фізичній особі і укладають цей Договір з «ВИКОНАВЦЕМ» з метою отримання інформаційно-консультаційних послуг для юридично законного укладання угоди і безпечного отримання грошової суми, яка дорівнює продажній вартості «НЕРУХОМОСТІ» на свій розсуд.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКІВ

2.1. Кожен з «ЗАМОВНИКІВ» зобов'язується надати «ВИКОНАВЦЮ» достовірні відомості про «НЕРУХОМОСТІ», що є предметом цього Договору, і підписати спільно з «ВИКОНАВЦЕМ» додаток 1.1 до цього Договору.
2.2. «ЗАМОВНИКИ» надають «ВИКОНАВЦЮ» протягом терміну дії цього Договору виключне право на пошук покупця «НЕРУХОМОСТІ», що є предметом цього Договору, а також проведення з покупцем переговорів про наміри здійснення угоди. При цьому «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються не вступати в безпосередній контакт з потенційним покупцем і не змінювати продажну вартість «НЕРУХОМОСТІ» у бік збільшення.
2.3. «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються протягом терміну дії цього Договору ні за яких обставин не відмовлятися від його умов і своїх зобов'язань, а також гарантують збереження комерційної таємниці щодо умов цього Договору, не розголошуючи його зміст третім особам.
2.4. Після виконання «ВИКОНАВЦЕМ» своїх зобов'язань, зазначених у пп. 3.1-3.3 цього Договору, «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються здійснити виписку і фактично звільнити яка є предметом цього Договору «НЕРУХОМІСТЬ» на умовах і в терміни, узгоджені додатково з покупцем «НЕРУХОМОСТІ» і які є складовою частиною цього Договору.
2.5. Додаткові зобов'язання:
_____________________________________________________________________________________________

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

3.1. «ВИКОНАВЕЦЬ» зобов'язується в строк до__________________200____г.
підібрати покупця на «НЕРУХОМІСТЬ», що є предметом цього Договору, і надати «ЗАМОВНИКАМ» комплекс інформаційно-консультаційних послуг для юридично законного укладання угоди і безпечного отримання ЗАМОВНИКА грошової суми, яка дорівнює продажній вартості «НЕРУХОМОСТІ».
3.2. Фактом початку дії зобов'язань «ВИКОНАВЦЯ» є підписання ЗАМОВНИКА цього Договору та додатку 1.1 до нього, фактом завершення - остаточне отримання ЗАМОВНИКА грошової суми, яка дорівнює продажній вартості «НЕРУХОМОСТІ» та обумовленою ЗАМОВНИКА самостійно.
3.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» гарантує «ЗАМОВНИКАМ» дотримання комерційної таємниці щодо умов цього Договору, а також юридично законне переоформлення прав власності на «НЕРУХОМІСТЬ», що є предметом цього Договору, в суворій відповідності до чинного законодавства.

4. ТЕРМІН ДІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Цей Договір діє до________________200____г.
У разі згоди сторін строк дії цього Договору може бути продовжений, що оформляється додатковою додатком. Всі зміни умов цього Договору виконуються за погодженням сторін у письмовій формі і підписуються всіма сторонами у вигляді додаткових додатків.
4.2. У разі дострокового розірвання цього Договору за ініціативою одного або кількох «ЗАМОВНИКІВ» «ВИКОНАВЕЦЬ» виставляє «ЗАМОВНИКАМ», з ініціативи яких розірваний цей Договір, рахунок на фактичну суму витрат, понесених «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, з урахуванням інфляційного знецінення грошей.
4.3. У разі відмови «ЗАМОВНИКІВ», з ініціативи яких достроково розірваний цей Договір, сплатити виставлений «ВИКОНАВЦЕМ» рахунок, останній залишає за собою право подати цивільний позов до народного суду за місцем знаходження «ВИКОНАВЦЯ».
4.4. У разі невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКА своїх зобов'язань, викладених у п.п. 2.1-2.5 цього Договору, «ВИКОНАВЕЦЬ» може розірвати цей Договір за своєю ініціативою. Фактичні витрати, понесені «ВИКОНАВЦЕМ» з підбору варіантів для всіх «ЗАМОВНИКІВ», підписали цей Договір, відшкодовують у порядку, аналогічному викладеному в п.п. 4.2-4.3 цього Договору.
4.5. Цей Договір складено у двох рівнозначних примірниках, один з яких зберігається у «ВИКОНАВЦЯ», другий - у будь-якого з «ЗАМОВНИКІВ» за їх вибором.

ДОГОВІР ПІДПИСАЛИ:

«ВИКОНАВЕЦЬ» «ЗАМОВНИКИ»
__________________ _______________
(Посада)
__________________ _______________
(Підпис)
__________________ _______________
(П.І.Б.) (П.І.Б., підпис)

Додаток 1.2

ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРАВ ВЛАСНОСТІ «ЗАМОВНИКІВ» на належні їм «НЕРУХОМІСТЬ»

1. Нерухомість, яка є предметом цього Договору, має такі характеристики. «ЗАМОВНИКИ» гарантують їх достовірність.

1.1. Вид та адреса нерухомості: __________________________________________________________________
(Квартира, кімната, домоволодіння)
______________________________________________________________________________________________
(Місто, район, вулиця, будинок, корпус, квартира та інші реквізити)
1.2. Нерухомість належить «ЗАМОВНИКАМ» на підставі
______________________________________________________________________________________________
(Вид і опис правовстановлюючих документів)

2. «ЗАМОВНИКИ» гарантують істинність наступних положень:

2.1. «ЗАМОВНИКИ» є єдиними власниками «НЕРУХОМОСТІ» (інші офіційно зареєстровані власники відсутні).
2.2. «ЗАМОВНИКИ» не мають відомості про осіб, що мають або мали протягом терміну позовної давності прав користування або власності на «НЕРУХОМІСТЬ» (неповнолітні, особи з обмеженою дієздатністю, колишнє подружжя, опікуни, інші категорії осіб, зазначені у законодавстві). Якщо у своєму розпорядженні таких даних - вказати.
2.3. За «НЕРУХОМОСТІ» немає і не було протягом терміну позовної давності претензій колишніх власників, а також фактів майнових спорів, державних санкцій чи інших невиконаних зобов'язань (якщо є або були, вказати які і від кого).
2.4. Правовстановлюючі документи, зазначені у п. 1.2 цього додатка, отримані ЗАМОВНИКА особисто і юридично законно, а також не мають діючих дублікатів (якщо є, вказати які).
2.5. Відсутні інші фактори, які можуть у майбутньому обмежити володіння, розпорядження або відчуження нерухомості новими власниками (якщо присутні, вказати які).

3. «ЗАМОВНИКИ» зобов'язуються відшкодувати збиток, який може бути нанесений «ВИКОНАВЦЮ» і третім особам у разі невідповідності істині характеристик і положень, зазначених в п. 1 та п. 2 цього додатка, в порядку, передбаченому чинним законодавством.


«ЗАМОВНИКИ»:
1._________________________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________________________
(Підпис) (П. І. Б.)


«ВИКОНАВЕЦЬ»:
_________________________________________________________________________________________________
(Підпис) (П. І. Б.)
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100