• {{ item.product_type }}

    {{ item.brand_name }}

    {{ item.product_name }}

    {{ item.old_price }} грн/кв.м

  • Список повідомлень порожній

Договір купівлі-продажу облігацій

Читать статью на русском

Види договорів з нерухомості

ДОГОВІР № ___

м.___________________ «__» _________ 2008 року


_______________________________________________________________, в особі Директора __________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, яке в подальшому іменується «Покупець», з однієї сторони, та

________________________________________________________________________, який в подальшому іменується «Продавець» з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», з метою реалізації права Продавця, який є власником пакету облігацій ____________, на надання їх для дострокового викупу та здійснення розрахунків за договором купівлі-продажу приміщення, визначеного Договором про резервування приміщення від ______ №__________, згідно п.п. 11.10.2 та 11.17. Інформації про випуск облігацій _____________________________, опублікована у ___________________________________, Свідоцтво про реєстрацію випуску ______________________________________, уклали цей Договір купівлі-продажу облігацій (далі – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати Пакет облігацій (надалі – Облігації) у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити на умовах цього Договору _________ іменних безпроцентних дисконтних облігацій, емітованих Покупцем (___________________________), що дають право на купівлю _______________________.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Договірна ціна Облігацій складає ___________ (___________) гривень.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розрахунки по цьому Договору здійснюються шляхом безготівкового переказу Покупцем грошових коштів в українських гривнях на розрахунковий рахунок Продавця, протягом 2 (двох) банківських днів з дня отримання Покупцем на свій рахунок у депозитарії ____________________Облігацій, визначених у п.1.1. цього Договору.

4. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБЛІГАЦІЇ

4.1. Передача Облігацій Покупцю здійснюється шляхом переказу Облігацій з рахунку Продавця у цінних паперах, відкритого у обраного ним зберігача, на рахунок Покупця в депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» протягом 2 (двох) банківських днів з моменту підписання цього Договору Сторонами.
4.2. Право власності на Облігації переходить до Покупця з моменту зарахування Облігацій на рахунок Покупця у депозитарії ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».
4.3. Підтвердженням права власності на Облігації є виписка з рахунку у цінних паперах, яка надається Покупцю Облігацій депозитарієм ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».

5. ГАРАНТІЇ ПРОДАВЦЯ

5.1. Продавець гарантує Покупцю, що він має всі необхідні юридичні права для продажу Облігацій і що ніяка третя сторона не має жодних претензій щодо будь-яких операцій з зазначеними Облігаціями. Продавець гарантує, що ці Облігації до цього часу нікому іншому не належать, в заставі не знаходяться, в спорі та під забороною не перебувають, а також гарантує відсутність прав третіх осіб на них. Зазначені у п.1.1. Облігації не є предметом інших угод і відповідають вимогам чинного законодавства.
5.2. Продавець гарантує Покупцю, що продаж Облігацій проводиться у відповідності до чинного законодавства України і не призведе до порушень жодного закону, іншого нормативного акту або судового рішення, які вступили в законну силу на момент підписання цього Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення строків переказу коштів, визначених у п.3.1. цього Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню із розрахунку однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який вона стягується, від суми заборгованості за кожен день прострочки.
6.2. За порушення строків передачі Облігацій, визначених у п.4.1., Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі ____________________ гривень.

7. НАСЛІДКИ ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором.
7.2. До обставин непереборної сили Сторони будуть відносити масові заворушення, страйки, бойові дії; стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища); технологічні фактори, злочинні та шкідливі дії третіх осіб, які потягли за собою аварію на виробництві; дії державних органів законодавчої або виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони цього Договору; навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання робіт, виконання зобов'язань однією із Сторін; інші обставини, якщо вони виникли після підписання цього Договору та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7.3. У випадку настання обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.
7.4. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу Сторону про їх настання.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення яке мало місце під час дії цього Договору.
8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Сторони зобов’язуються зберігати у таємниці, не передавати третім особам та не використовувати конфіденційну інформацію, визначену як “банківська таємниця”, в т.ч. умови цього Договору, що стала їм відома в процесі виконання цього Договору та несанкціоноване поширення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. За незбереження таємниці Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
9.2. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах цього Договору.
9.3. Сторони підтверджують, що при укладенні цього Договору кожна із Сторін діє вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного так і психічного; бажає реального настання обумовлених в цьому Договорі правових наслідків, усвідомлює значення своїх дій; не помиляється щодо умов та обставин цього Договору.
9.4. У випадку, якщо з будь-якої причини одне із положень цього Договору стає недійсним, неефективним, таким, що не має сили, або незаконним, така обставина не впливає на дійсність або здійснення будь-якого або всіх, що залишились, положень цього Договору.
9.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
9.6. Будь-яка суперечка, що виникає з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів між Сторонами, вона підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9.7. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані Сторонами.
9.8. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Теги:

договори на ринку нерухомості , корисна інформація

Используя сервисы Zagorodna.com, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookie. Мы используем файлы cookie, необходимые для аналитики, персонализации и рекламы.

bigmir)net TOP 100 bigmir)net TOP 100