Договір купівлі-продажу будівлі через аукціон

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ БУДІВЛІ (СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ),
ЯКА ПІДЛЯГАЄ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ

______________________________________________________________________
(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)
Ми, що нижче підписалися: ____________________________________________
(назва та місцезнаходження органу
приватизації)
в особі ______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім`я та по батькові)
який(а) діє на підставі ______________________________________________
(назва документа)
(надалі - Продавець) з однієї сторони, та ___________________________
(назва юридичної особи,
товариства покупців або
_________________________________________________________, яка(е)
прізвище, ім`я та по батькові громадянина)
зареєстрована(е)
______________________________________________________________________
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _____________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я та по батькові громадянина)
який(а) діє на підставі _____________________________________________,
(назва документа)
(надалі - Покупець) з другої сторони, уклали цей Договір про
нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю
будівлю (споруду, приміщення) загальною площею
_____________________________________, яка знаходиться за адресою
______________________________________________________ на земельній
ділянці ____________________________________________________________,
(розмір земельної ділянки, підстави права користування чи права влас-
ності)
а Покупець зобов`язується прийняти вказану будівлю (споруду, приміщен-
ня) і сплатити ціну відповідно до умов, що визначені у цьому Договорі,
та пройти реєстрацію приміщення у бюро технічної інвентарізації (БТІ).
Характеристика будівлі (споруди, приміщення) наводиться в технічному
паспорті, який видається бюро технічної інвентаризації і є додатком до
цього Договору.
1.2. Право власності на будівлю (споруду, приміщення) переходить
до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.
1.3. Згідно з актом оцінки, який затверджений ______________
____________________________________________________________________,
(ким та коли затверджений)
Початкова ціна продажу за конкурсом становить __________________
_____________________________________________________________ гривень
(цифрами та прописом)
1.4. Згідно з протоколом аукціону ______________________________,
(номер та дата)
остаточна ціна продажу об`єкта становить _____________________гривень.
(цифрами та прописом)
1.5. Вказаний в цьому Договорі об`єкт продано за ________________
_____________________________________________________________ гривень.
(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний
об`єкт

2.1. Покупець зобов`язаний внести
___________________________________________________________ гривень за
(сума цифрами та прописом)
придбаний об`єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту
переходу до нього права власності на об`єкт приватизації. Плата за
об`єкт вноситься на підставі цього Договору та приватизаційних
платіжних доручень встановленого зразка, які видає Продавець.
2.2. Розрахунки за придбаний об`єкт здійснюються Покупцем шляхом
безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунку на рахунок
Продавця.
2.3. Розрахунки за об`єкт здійснюються таким чином:
- кошти Покупця в сумі _________________________________________
гривень перераховуються у відповідності до платіжного доручення з
рахунку Покупця ______________________________________________________
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)
на рахунок Продавця _________________________________________________.
(номер розрахункового рахунку та найменування
банківської установи)

3. Передача об`єкта приватизації

3.1. Передача об`єкта здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний
термін після нотаріального посвідчення цього Договору.
3.2. Передача об`єкта приватизації Продавцем і прийняття об`єкта
приватизації Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який під-
писується сторонами.

4. Права та обов`язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов`язується виконувати обов`язки, покладені
на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов`-
язків.
4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору.
4.3. Сторона, яка порушила зобов`язання відповідно до цього Дого-
вору, повинна усунути ці порушення.

5. Обов`язки Покупця

5.1. Покупець зобов`язаний:
- у встановлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об`-
єкта;
- у встановлений цим Договором термін прийняти об`єкт;
- при зміні власника на об`єкт приватизації Покупець повинен пок-
ласти всі зобов`язання за даним Договором на нового власника.

6. Обов`язки Продавця

6.1. Продавець зобов`язаний:
- передати Покупцю об`єкт приватизації в установлений в Договорі
термін;
- у разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів
на право користування земельною ділянкою.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення терміну оплати за об`єкт Покупець сплачує
Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний
день прострочки.
7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення цього Договору не сплатить установлену ціну, він
сплачує Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об`єкта. При цьому
результати конкурсу підлягають анулюванню, а Продавець порушує питання
про розірвання цього Договору.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об`єкт не входить до переліку об`єк-
тів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, застав-
леним, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

9. Ризик випадкової загибелі об`єкта

9.1. Якщо Покупцем є товариство покупців чи господарське това-
риство, створене працівниками об`єкта приватизації, ризик випадкової
загибелі або псування об`єкта приватизації несе Покупець з моменту но-
таріального посвідчення цього Договору.
9.2. Якщо Покупцем є юридична або фізична особа, ризик випадкової
загибелі або випадкового псування об`єкта приватизації несе Продавець
до моменту передачі майна.
У випадку, якщо Продавець прострочив передачу об`єкта приватиза-
ції або Покупець прострочив його прийняття, ризик випадкової загибелі
або випадкового псування несе сторона, що прострочила передачу або
прийняття.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору
або у зв`язку з тлумаченням розділів Договору, вирішуються шляхом пе-
реговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то
спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому
чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання

11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі
тільки за згодою сторін.
11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у
письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в ор-
ганах нотаріату.
11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він
може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням
суду.

12. Витрати

12.1. Всі витрати, пов`язані з укладанням цього Договору, його
нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе По-
купець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстра-
ції у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний
термін з моменту підписання.
Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну
силу.
Один примірник Договору зберігається у справах __________________
_____________________________________________________________________,
(назва органу нотаріату)
а інші видаються сторонам.

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna