Договір купівлі - продажу котеджа

ДОГОВІР № ______

м. _________________ «____» ____________ 2007 року

________________________________________________________________, в особі Директора ________________________________________________________, який діє на підставі Статуту, яке в подальшому іменується “Продавець”, з однієї сторони, та
__________________________________________________, який в подальшому іменується «Покупець» з другої сторони, в подальшому разом іменуються “Сторони”, з метою реалізації передбаченого п.11.10.2 Інформації додаткового права Покупця, який є власником облігацій, на купівлю Котеджу; та відповідно до Договору про резервування приміщення від ____________ №______________, уклали цей Договір купівлі - продажу котеджу (далі – Договір) про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В цьому Договорі терміни вживаються у наступному значенні:
1.1. Облігації - іменні безпроцентні дисконтні облігації, емітовані Продавцем (_____________________________________________________). Одна облігація надає Особі право на купівлю:
•______ кв. м житлових/нежитлових приміщень проекту «_______»;
•______ кв. м житлових/нежитлових приміщень проектів «_______», «______», «______», «_______»;
•______ кв. м житлових/нежитлових приміщень проекту «______».
1.2. Інформація - Інформація про випуск облігацій _____________________________________, опублікована у _________________________________________________________________.
1.3. Котедж - об’єкт нерухомості, що знаходиться за адресою:____________________________, який Покупець має намір придбати у власність у порядку, визначеному цим Договором. Технічні характеристики Котеджу наведені в п. 2.2. цього Договору.
1.4. Земельна ділянка – земельна ділянка, площею _______________ га, на якій розташовано Котедж.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити визначений у п. 2.2. цього Договору Котедж.
2.2. Земельна ділянка, на якій розташований Котедж, передається Покупцеві на підставі Договору купівлі - продажу земельної ділянки, який укладається Сторонами одночасно з цим Договором та набуває чинності лише одночасно або після набуття чинності цим Договором.
2.3. Характеристика Котеджу:
- Адреса: ______________________________________________________.
- Загальна площа: _______________________________________________.
- Житлова площа: ______________________________________________.
- Кількість кімнат: ______________________________________________.
2.4. Інші характеристики Котеджу наводяться в технічному паспорті, який виданий __________________ і є Додатком №2 до цього Договору.
2.5. Котедж належить Продавцю на підставі ______________________________________.
2.6. Право власності Продавця на Котедж зареєстровано у ____________, що підтверджується ________________________________________________________________.

3. ЦІНА КОТЕДЖУ

3.1. Договірна ціна Котеджу складає: ___________ (_____________) грн.
3.2. Інвентаризаційна оцінка Котеджу становить __________ (_____________) гривень відповідно ______________________________________.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Оплата Котеджу здійснюється шляхом переказу Покупцем зі свого поточного рахунку грошових коштів у розмірі договірної ціни Котеджу, визначеної п.3.1. цього Договору, на розрахунковий рахунок Продавця.
4.2. Переказ грошових коштів, вказаний у п.4.1. цього Договору, здійснюється Покупцем протягом 1 (одного) банківського дня з дня отримання на його поточний рахунок грошових коштів від продажу пакету облігацій ________________________.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов'язаний:

*
передати Котедж Покупцеві за актом приймання-передачі протягом ___________ з моменту набрання чинності цим Договором та повної сплати ціни цього Договору, визначеної п.3.1. цього Договору;
*
Котедж передається у стані, що відповідає умовам, визначеним у Додатку №1 до цього Договору;
*
передати Покупцеві одночасно з переданням Котеджу усі документи, що стосуються Котеджу та підлягають переданню разом із ним згідно із чинним законодавством України.

5.2. Покупець зобов'язаний:

*
у визначені цим Договором строки оплатити ціну цього Договору;
*
забезпечити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору у порядку, визначеному чинним законодавством України, та нести усі витрати пов'язані із ними;
*
прийняти Котедж протягом ___________________ з моменту набуття чинності цим Договором;

5.3. Право власності на Котедж виникає у Покупця з моменту державної реєстрації цього Договору.
5.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження Котеджу переходить до Покупця одночасно із переходом до нього права власності на Котедж.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона, з вини якої виникло таке порушення, несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

6.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6.2. У разі прострочення Покупцем встановленого п.4.2. цього Договору строку оплати ціни Котеджу на 7 (сім) і більше банківських днів, Покупець втрачає право на придбання Котеджу, визначеного у Договорі про резервування приміщення від _________ №______.
6.3. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків.
6.4. Сплата винною Стороною визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони реальні збитки, завдані порушенням Договору у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
6.5. Сплата Стороною штрафних санкцій та відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

7. НАСЛІДКИ ДІЇ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, що виникли в результаті настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити заздалегідь і які перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором.
7.2. До обставин непереборної сили Сторони будуть відносити масові заворушення, страйки, бойові дії; стихійні лиха (пожежа, повінь, землетрус та інші, в т.ч. природні та кліматичні явища); технологічні фактори, злочинні та шкідливі дії третіх осіб, які потягли за собою аварію на виробництві; дії державних органів законодавчої або виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в т.ч. зміни в нормативній чи законодавчій базі, яка регулює правовідносини, за якими працюють Сторони цього Договору; навмисні шкідливі дії третіх осіб, направлені на припинення або призупинення виконання робіт, виконання зобов'язань однією із Сторін; інші обставини, якщо вони виникли після підписання цього Договору та безпосередньо вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
7.3. У випадку настання обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого діяли такі обставини.
7.4. Сторона, яка не може виконати умови цього Договору, повинна протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту настання вищевказаних обставин сповістити іншу Сторону про їх настання.

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 8.1. цього Договору та визначається часом достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.
8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Продавець гарантує, що Котедж належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.
9.2. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди по всіх істотних умовах цього Договору.
9.3. Сторони підтверджують, що при укладенні цього Договору кожна із Сторін діє вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного так і психічного; бажає реального настання обумовлених в цьому Договорі правових наслідків, усвідомлює значення своїх дій; не помиляється щодо умов та обставин цього Договору.
9.4. У випадку, якщо з будь-якої причини одне із положень цього Договору стає недійсним, неефективним, таким, що не має сили, або незаконним, така обставина не впливає на дійсність або здійснення будь-якого або всіх, що залишились, положень цього Договору.
9.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
9.6. Будь-яка суперечка, що виникає з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає вирішенню шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішити суперечку шляхом переговорів між Сторонами, вона підлягає вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
9.7. Всі зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу і є невід'ємною частиною цього Договору, якщо вони вчинені в письмовій формі і підписані Сторонами.
9.8. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100