Договір дарування

Договори купівлі-продажу-оренди нерухомості в Україні: договір купівлі-продажу-оренди нерухомості, договір дарування, договір застави
ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

м. ___________ "___" _________ ___ року

__________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я та по батькові)
який проживає за адресою: ______________________________________________,
(вказати місце проживання)
паспорт: серія ___ N _________, виданий _______________ "__" _______ __ року
(надалі іменується "Дарувальник"), з одного боку,

та
_____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я та по батькові)
який проживає за адресою: ______________________________________________,
(вказати місце проживання)
паспорт: серія ___ N _________, виданий _______________ "__" _______ __ року
(надалі іменується "Обдарований"), з другого боку,
уклали цей Договір дарування (надалі іменується "Договір") про таке:

1. Цим Договором регулюються правовідносини щодо безоплатної передачі Дарувальником Обдарованому права власності на предмет дарування, яким у цьому Договорі є _______________________________________________________
(квартира, дім, дача, автомашина, інше майно, в тому числі гроші,
____________________________________________________________________________________
коштовності, цінні папери тощо)
2. Предмет дарування визначається наступними ознаками: _______________.
3. Дарувальник гарантує, що предмет дарування належить йому на титулі права приватної власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави або іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними чи юридичними особами, державними органами або державою, а також не обтяжений будь-яким іншим способом, передбаченим чинним в Україні законодавством.
4. Юридичний титул права приватної власності Дарувальника на предмет дарування підтверджується _____________________________________________.
5. Вартість предмета дарування Сторони визначають у сумі ____________грн.
(сума словами)
6. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та вважається укладеним з моменту передачі майна обдарованому.
7. Обдарований набуває права власності на предмет дарування після нотаріального посвідчення цього Договору в момент передачі Дарувальником предмета дарування Обдарованому.
8. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
9. Витрати, пов`язані з оформленням та виконанням цього Договору, сплачує Обдарований.
10. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
11. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Дарувальник Обдарований
___________ ___________
Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100