Договір дарування квартири

ДОГОВІР дарування квартири

м. ________________________ "___" _________________ 200__ р.

_________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
який проживає __________________________________________________________,
(повна домашня адреса)
(надалі іменується "Дарувальник"), з одного боку,

та

_______________________________________________________________________,
(прізвище, ім`я, по батькові)
який проживає __________________________________________________________,
(повна домашня адреса)
(надалі іменується "Обдарований"), з іншого боку,

уклали цей Договір дарування квартири (надалі іменується "Договір") про таке.

1. Дарувальник передає належну йому на титулі права приватної власності квартиру, визначену у цьому Договорі, безоплатно у власність Обдарованому. Квартира, що передається за цим Договором, має наступні характеристики: N _______________________________________________, квартира складається із
(номер квартири прописом і місцезнаходження квартири)
______ кімнат загальною площею _______________ кв. м, у тому числі житловою площею - ________________ кв. м.
2. Дарувальник цим підтверджує, що квартира, яка передається за цим Договором, на момент укладання цього Договору належить йому на титулі права приватної власності на підставі _____________________________ і зареєстрована у ____________________ "___" _______________ ____ року N ____, а також те, що названа квартира не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжена будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.
3. Вартість квартири, що передається за цим Договором, Сторони визначають у сумі _________________ (_____________________________________) грн.
4. Цей договір підлягає обов`язковому нотаріальному посвідченню і вважається укладеним з моменту передачі квартири від Дарувальника до Обдарованого.
5. Обдарований набуває права власності на квартиру, що передається за цим Договором, з моменту передачі названої квартири (правовстановлюючих документів на неї) від Дарувальника до Обдарованого.
6. Обдарований здійснює за свій рахунок експлуатацію та ремонт квартири, а також бере участь відповідно до площі, котру він займає, у покритті витрат, пов`язаних з технічним обслуговуванням території при будинку.
7. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.
8. Витрати, пов`язані з оформленням цього Договору, сплачує Обдарований.
9. Додаткові умови _________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
10. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
11. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.


Підписи:
______________________________
______________________________

Увійти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100