Договор субаренды

Виды договоров на рынке недвижимости Украины: договоры купли-продажи-аренды недвижимости в Украине.
ДОГОВІР
суборенди

м.______________ "___"___________200___р.

ОРЕНДАР:__________________________________________________________
в особі директора__________________________________________________
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР: ______________________________________________________,
в особі ___________________________________________________________,
що діє на підставі довіреності № ____ від <_____> _________ 200__р.,
з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає, а СУБОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та
користування майно згідно з переліком, що додається до Даного До-
говору (Додаток № 1).

1.2. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користу-
ванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди № ______ від
<____>__________200__р. між ОРЕНДАРЕМ і_______________, надалі
ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ
__________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане
ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з
моменту ________________ .

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов`язані перевірити справність
майна, що орендується, про що в акті передачі має бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _____________ з моменту прийняття
об`єкту, що орендується, за актом приймання.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі _____________ крб.
у ________________________________________________________ (з ПДВ).
(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-
хунковий рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше числа кожного місяця.

5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-
ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-
гами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання
СУБОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у відповідності до умов Даного
Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1. СУБОРЕНДАР зобов`язується:
- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призна-
ченням у відповідності до п.2 Даного Договору;

- утримувати майно, що орендується, у повній справності.

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та
поточний ремонт майна, що орендується;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7.2. Додаткові обов`язки СУБОРЕНДАРЯ:
___________________________________________________________________


8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ

8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕН-
ДАР зобов"язаний протягом_______________________повернути майно,
що орендується, ОРЕНДАРЮ за актом.

8.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДАРЮ у
справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
__________________________________________________________________

9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:
__________________________________________________________________

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не
підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично
порушує умови договору і свої зобов`язання.

10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання дого-
вору оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від <___> _______________
199__р. з будь-якої підстави. У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право
вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування збитків, завданих достроковим
припиненням Даного Договору.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної з сторін.

12.2. У випадках, непередбачених Даним Договором, сторони керу-
ються чинним громадянським законодавством, а також умовами догово-
ру оренди № ________ від <___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ
і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

12.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № ________ від
<___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається Додаток № 1 <Перелік майна, що
надається в суборенду>.

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід`ємну части-
ну.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін


УЗГОДЖЕНО

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________________
(повне фірмове найменування підлриємства)
в особі директора _______________________________________________,
(П.І.Б.)
що діє на підставі Статуту
_______________________________

"___"__________________200 __ р. М. П.
Войти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100