Договор купли-продажи недвижимого имущества в рассрочку

Виды договоров на рынке недвижимости Украины: договоры купли-продажи-аренды недвижимости в Украине.
ДОГОВІР
купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання
в кредит з розстроченням платежу


Місто ______________ "___" ____________ 200_ р.
__________________________________________________________________
(назва та місцезнаходження юридичної особи)

(далі - Продавець) в особі ______________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі рішення вищого органу управління споживчого
товариства, споживспілки або уповноваженого ними органу від "___"
____________ 200_ р. N ___, з однієї сторони, та
__________________________________________________________________
(прізвище, ім`я, по батькові громадянина)
(далі - Покупець), з іншої сторони, уклали Договір купівлі-продажу
нерухомого майна та обладнання і кредит з розстроченням платежу
(далі - Договір) про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є об`єкт нерухомості, який розміщено
у віддаленому, гірському та іншому населеному пункті з кількістю
жителів до 500 чол., та обладнання, необхідне для здійснення
підприємницької діяльності.

1.2. Продавець в порядку і на умовах, передбачених Договором,
зобов`язується передати у власність Покупцю нерухоме майно
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(повна назва об`єкта нерухомого майна)
загальною площею ________________________________________________,
яке знаходиться за адресою:_______________________________________
_________________________________________________________________,
та обладнання ___________________________________________________,
(перелік)
(далі - майно), а Покупець зобов`язується в порядку і на умовах,
передбачених Договором, прийняти майно і сплатити договірну ціну
за нього частинами, в порядку, передбаченому Договором.

1.3. Договірна ціна майна, визначеного у п. 1.2 Договору,
становить _________ грн., в т. ч. ПДВ,
_____________________________ гривень.
(цифрами та літерами)

1.4. Договірна ціна майна щомісячно коригується на рівень
інфляції, визначений Державним комітетом статистики України.
Коригування ціни оформлюється протоколом. Відмова Покупця
підписати протокол є підставою для розірвання договору, а раніше
сплачені кошти поверненню Покупцю не підлягають.

1.5. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту
нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.

1.6. В момент приймання-передачі майна Покупцем
(заставодавцем) і Продавцем (заставодержателем) складається
договір застави нерухомого майна та обладнання (додаток), яке є
предметом договору і проводиться його нотаріальне посвідчення.

2. Порядок, строки і розміри платежів за майно

2.1. З моменту нотаріального посвідчення та державної
реєстрації договору Покупець зобов`язаний внести рівними частинами
у строки, визначені Договором для виплати договірної ціни,
загальну суму ___________________________________________________,
(сума цифрами та літерами)

в т. ч. ПДВ, _________________ гривень за майно, що визначене у п.

1.2 цього Договору. Оплата договірної ціни в повному обсязі
повинна бути здійснена до "___" ____________ 200_ р. Сплата за
майно здійснюється щомісячно не пізніше
________________________________________ рівними
(число, місяць)
частинами від договірної ціни у розмірі __________________ грн.
кожна частина.
ПДВ в сумі ______________________________________ грн.
сплачується Покупцем одноразово до підписання акта
приймання-передачі.

2.2. Розрахунки за придбане майно здійснюються Покупцем у
безготівковій формі або готівкою.

3. Передача майна

3.1. Передача майна здійснюється Продавцем Покупцю у
_______________ термін після нотаріального посвідчення і державної
реєстрації цього Договору.

3.2. Передача майна Продавцем і прийняття майна Покупцем
посвідчуються актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

4. Обов`язки покупця

4.1. Покупець зобов`язаний:
а) бути членом споживчого товариства;
б) укласти з Продавцем договір про господарсько-правові
взаємовідносини з організації торговельної та іншої діяльності
(громадського харчування, заготівель, виробництва, платних послуг)
для задоволення потреб у товарах, роботах, послугах членів
споживчих товариств, членів їх сімей, інших громадян, які
проживають у віддалених, гірських та інших населених пунктах із
кількістю жителів до 500 чоловік, який є невід`ємною частиною
Договору;
в) зареєструватися в органі державної реєстрації як суб`єкт
підприємницької діяльності - фізична особа і не менше трьох років
здійснювати у ________________________________________________,
(назва населеного пункту)
у якому розміщено майно, що є предметом Договору, такі види
діяльності _______________________________________________________
_________________________________________________________________;
(зазначити види діяльності)
г) в установленому цим Договором порядку та у визначений цим
Договором термін сплатити договірну ціну за майно;
д) в установлений цим Договором термін прийняти майно;
е) застрахувати майно;
є) не відчужувати, не передавати в заставу та в інший спосіб
розпоряджатися предметом договору до повної сплати договірної ціни
на умовах договору;
ж) забезпечити схоронність та використовувати за цільовим
призначенням предмет договору до повної сплати договірної ціни на
умовах договору.

5. Обов`язки продавця

5.1. Продавець зобов`язаний передати Покупцю майно в
установлений у Договорі термін.

6. Відповідальність сторін

6.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за Договором
сторони несуть відповідальність, визначену Договором та
законодавством України.

6.2. У разі невиконання або неналежного виконання Договору
Покупцем Продавець має право вимагати від Покупця повернення майна
в повному обсязі і в такому самому стані, в якому воно було на
момент продажу, без компенсації раніше виплачених сум. У разі
погіршення якості предмету договору Покупець зобов`язаний
відшкодувати завдані збитки.

6.3. У разі порушення терміну і порядку сплати вартості за
майно Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

6.4. У разі відмови Продавця передати продане майно Покупець
має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

7. Гарантії продавця

7.1. Продавець підтверджує, що майно, визначене у п. 1.2
Договору, не входить до переліку об`єктів неподільного
громадського майна, не знаходиться під забороною відчуження,
арештом, не є предметом застави чи іншим засобом забезпечення
виконання зобов`язань перед будь-якими фізичними або юридичними
особами чи державою, а також не обтяжене будь-яким іншим чином,
передбаченим законодавством України.

8. Ризик випадкової загибелі майна

8.1. Ризик випадкової загибелі майна несе Покупець з моменту
нотаріального посвідчення Договору.

9. Вирішення спорів

9.1. Усі спори, що пов`язані із Договором, його укладенням
або такі, що виникають у процесі виконання умов Договору,
вирішуються переговорами між Сторонами. Якщо спір не можливо
вирішити переговорами, він вирішується в судовому порядку у судах
загальної юрисдикції за встановленою підвідомчістю та підсудністю
такого спору у порядку, визначеному законодавством України.

10. Зміни умов Договору та його розірвання

10.1. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою
сторін, що оформляється додатковою угодою до Договору.

10.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди і додатки до
Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі,
якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими на
те представниками сторін та нотаріально посвідчені.

11. Витрати

11.1. Усі витрати, пов`язані з укладенням Договору, беруть на
себе Покупець та Продавець:
Покупець _____________ грн. витрат,
Продавець ____________ грн. витрат.

12. Додаткові умови

12.1. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального
посвідчення та державної реєстрації в установленому законодавством
України порядку і діє до повного виконання сторонами своїх
зобов`язань за цим Договором.

12.2. Після набуття чинності Договором усі попередні
переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про
наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають
юридичну силу.

12.3. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням
умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами
законодавства України.

12.4. Продавець є платником податків на загальних підставах.

12.5. Договір складений українською мовою на ___ сторінках,
у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження і реквізити сторін

Войти

Наша кнопка

Zagorodna
bigmir)net TOP 100